7. CAF Event v Bratislave

7. CAF Event v Bratislave


Ľubomír Plai
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Národný korešpondent CAF pre Slovenskú republiku

resumé
Európska komunita používateľov modelu CAF hodnotí okrem piatich kritérií predpokladov efektívneho fungovania vlastnej organizácie aj štyri kritériá výsledkov a musí pritom vybrať tie najvhodnejšie aktivity na ich ďalšie zlepšovanie. Aj keď prepojenia medzi kritériami predpokladov a výsledkov sú kľúčové, nie sú jednoznačné, najmä ak ide o hodnotenie ich vzájomných vzťahov. Na lepšie pochopenie možných dôsledkov potrebujeme poznať konkrétne príklady dobrej praxe zo samohodnotenia, čo najviac založené na dôkazoch a opísané vlastníkmi procesu zrozumiteľným spôsobom. To, akým spôsobom sa po samohodnotení vyberajú aktivity zamerané na zlepšovanie organizácie, má totiž rozhodujúci vplyv na finálne výsledky. To bol aj hlavný cieľ 7. stretnutia európskych používateľov modelu CAF (7. CAF Event), ktoré sa uskutočnilo v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ 30. novembra 2016 v Bratislave.

Na 7. CAF Event prišlo do Bratislavy 191 zástupcov z 23 krajín, medzi nimi členovia EÚ: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, ďalej Island a Nórsko, ale aj Egypt, Čierna Hora, Bosna a Herzegovina a zástupcovia Európskej komisie (DG EMPL) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Na 7. CAF Evente bolo prezentovaných 20 konkrétnych príkladov úspešne zvolených aktivít zameraných na zlepšovanie organizácií a metodológie použitej na prioritizáciu po samohodnotení a definovaní príležitostí na zlepšovanie. Pri výbere sa postupovalo podľa vopred dohodnutých kritérií tak, aby finálne rozhodnutie bolo čo najreprezentatívnejšie pre celú medzinárodnú komunitu používateľov modelu CAF. Každý príklad sa začínal opisom zlepšenej výkonnosti organizácie a pokračoval analyzovaním použitých manažérskych praktík, ktoré boli základom prezentovaných lepších výsledkov. To, ako boli tieto praktiky alebo prístupy vyberané, bolo vysvetlené na záver prezentovaného príkladu.

1. workshop – Zapájanie zainteresovaných strán

1.1 Taliansky inštitút stredoškolského vzdelávania Galilei-Artiglio, Viareggio, Taliansko: Vzdelávanie a smerovanie potrieb

Zber informácií o súčasných a budúcich potrebách zainteresovaných strán a relevantné informácie pre riadenie predstavujú základ úspechu tohto vzdelávacieho inštitútu. Zvýšenie počtu nových stredoškolákov o 20 %, zvýšenie účasti na seminároch venovaných hĺbkovému štúdiu o 40 % a zvýšenie počtu pozitívnych hodnotení odbornej praxe študentov zamestnávateľmi o 20 % dokazuje správnosť zvolenej strategickej iniciatívy. Najdôležitejšie boli prieskumy zamerané na zamestnávanie absolventov tejto školy na trhu práce a ich možnosti pokračovať v univerzitnom štúdiu, organizovanie seminárov, osobitne hĺbkového štúdia s vedeckou tematikou, ktoré by mohlo byť užitočné pre študentov ako vodítko po absolvovaní štúdia.

1.2 Spotrebiteľský ombudsman, Nórsko: Širšie zapájanie zúčastnených strán do plánovania práce a stanovovania priorít spotrebiteľského ombudsmana

Táto organizácia použila systematickejší prístup k získaniu relevantných informácií od zúčastnených strán, ktoré potrebovala pre naplánovanie priorít na nasledujúci rok. Zorganizovala na tento účel sériu stretnutí s dôležitými zúčastnenými stranami, a to v priebehu plánovania a prípravy akčného plánu. Vybrané zúčastnené strany poskytli organizácii svoje prezentácie na túto tému. Zvýšený vplyv zúčastnených strán je zdôraznený v úvode plánu aktivít organizácie na rok 2016.

2. workshop – Riadenie ľudských zdrojov

2.1 Horné Bavorsko, Nemecko: Riadenie ľudských zdrojov v okrese Horné Bavorsko

Zavedený systém riadenia ľudských zdrojov v tomto administratívnom okrese považuje zamestnancov za základ svojho úspechu. Najzásadnejšie komponenty tohto systému predstavuje štandardizovaný systém spätnej väzby medzi manažérmi a zamestnancami podporujúci zlepšovanie ich manažérskych zručností, študijné programy pre vrcholový a stredný manažment, zavedenie operatívneho health management systému v rámci okresu a externé hodnotenie tejto organizácie a kľúčových procesov v útvare RĽZ.

2.2 Mesto Lisabon, Portugalsko: CAF ako sprievodca pre manažment ľudí

Použitie modelu CAF umožnilo vytvoriť na tomto mestskom úrade funkcionalitu zameranú na Ľudské zdroje (HR Function) pomocou školiacich tímov, ktoré pracujú s manažérmi, podporovaním dobrovoľnej a krátkodobej účasti na projektoch a zosúladením organizačných a individuálnych kompetentností s príslušnými rozvojovými plánmi a vytvorením učiacej sa komunity so zameraním na riadenie výkonnosti. Účasť zamestnancov na školeniach sa zvýšila o 21 %, pričom vyškolených bolo 126 zamestnancov (250 h vzdelávania) v rámci funkcionality HR Function a ako vnútorní klienti. Tým sa zvýšilo povedomie a predstava o úlohe HR v organizácii.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.