Aké zmeny v certifikácii prichádzajú pre dodávateľov v segmente Automotive - a čo so sebou prinášajú?

Aké zmeny v certifikácii prichádzajú pre dodávateľov v segmente Automotive – a čo so sebou prinášajú?


Certifikácia podľa požiadaviek revidovanej ISO/TS 16949: 2009

Pavel Horník
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.
vedúci audítor pre ISO/TS 16949:2009

International Automotive Task Force (združenie OEM výrobcov automobilov) – alebo v skratke IATF – dokončil dokumenty pre prechod na nový štandard pre dodávateľov v oblasti Automotive. Na konferencii tento centrálny orgán v apríli minulého roku zoskupil 200 zástupcov zo 44 certifikačných orgánov uznaných IATF. Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie a preskúmanie návrhu revízie normy pod novým označením IATF 16949 – a vytvorenie plánu na kontinuálny prechod certifikovaných spoločností a certifikátov z normy ISO/IEC 16949: 2009 na nový štandard – IATF 16949.

Práve TÜV SÜD GmbH je spoločnosť, ktorá sa aktívne zapojila do procesu prechodu na požiadavky nového štandardu a bola delegátmi stretnutia vybraná pre overenie spôsobu rekvalifikácie audítorov a pre výkon pilotných auditov podľa nového štandardu – a pre vyhodnotenie navrhovaného spôsobu prechodu na nový štandard.

Do akého termínu stanovilo IATF prechodné obdobie a ako bude vyzerať proces prechodu?

Všetky organizácie v súčasnej dobe certifikované podľa ISO/TS 16949: 2009 musia pre zachovanie kontinuity certifikátov úspešne prejsť na novú verziu IATF 16949 do 14. septembra 2018.

Proces prechodu pritom zahŕňa nasledujúce procesné kroky:

  1. prechodový (transition) audit,
  2. manažérstvo nezhôd,
  3. rozhodnutie o splnení požiadaviek – návrh na vydanie certifikátu,
  4. vydanie certifikátu.

Aké možnosti prechodu majú organizácie, ktoré v súčasnosti už vlastnia certifikát ISO/TS 16949: 2009?

Možný je prechod na nový štandard v rámci existujúceho auditného cyklu (platného certifikátu podľa normy ISO/TS 16949: 2009). Jednoducho povedané, realizovať tento prechod pri ďalšom plánovanom dozornom alebo recertifikačnom audite.

Aká bude doba trvania prechodového auditu z normy ISO/TS 16949: 2009 na štandard IATF 16949?

Prechodový audit musí byť vykonaný v súlade s revidovaným štandardom IATF 16949. Databáza IATF bude upravená tak, aby certifikačné orgány mohli do nej vstupovať a zadávať do systému takzvané prechodové audity.

Pre prechodový audit musí byť dodržaná doba rozsahu pre recertifikačný audit (aktuálne „pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa ISO/TS 16949 – 4. vydanie z 1. októbra 2013) s pridaním 0,5 – 1 dňa auditu na mieste.

  • Dodatočný rozsah na mieste pre prechodový audit musí stanoviť certifikačný orgán na základe poznatkov a skúseností o certifikovanej spoločnosti.
  • Záznamy o dôvodoch rozhodnutia CO o stanovení rozsahu auditu na mieste musia byť zachované.

Upgrade z ISO 9001: 2015 na revidovaný štandard IATF 16949

Zo stanoveného rozsahu prvého stupňa auditu (1 – 2 dni) môže byť uplatnené zníženie najviac o 30 % z auditodní, ako sú definované v rámci pokynov pre certifikáciu IATF.

  • Audit prvého stupňa musí byť taktiež rozšírený o ďalší 0,5 – 1 auditodeň na mieste.

Ak je rozšírená oblasť platnosti voči rozsahu platnosti certifikátu ISO 9001, zníženie rozsahu auditodní nesmie byť aplikované a musí byť použitých na audit prvého stupňa 100 % požadovaných auditodní podľa pokynov pre certifikáciu IATF. Certifikačný orgán musí byť rovnaký pre existujúcu certifikáciu podľa ISO 9001: 2015 a certifikáciu revidovaného štandardu IATF 16949.

Ak by nastala situácia, že je systém manažérstva kvality ISO 9001: 2015 certifikovaný a klient vyžaduje prevod certifikátu na nový certifikačný orgán, musí byť vykonaný aspoň jeden dozorný audit. Ak by to nebolo realizované, nový certifikačný orgán vykoná štandardne novú certifikáciu pre ISO 9001: 2015 pred rozširovacím auditom na revidovaný štandard IATF 16949.

Sú už dostupné informácie o vydaní nového štandardu IATF 16949?

Podľa informácií na stránke IATF je vydanie nového štandardu dostupné na portáli AIAG v anglickom vydaní vo forme tlačeného dokumentu, resp. e-dokumentu. Rovnako je dostupná aj nemecká verzia vydania na portáli VDA – QMC. Preklad IATF 16949 (do českého jazyka) je oficiálne zo strany ČSJ (Českej společnosti pro jakost) vo finálnom znení avizovaný začiatkom roka 2017.

Sú už dostupné aj informácie o vydaní pravidiel pre certifikáciu, súvisiace s vydaním nového štandardu IATF 16949?

Oficiálny portál združenia (OEM) výrobcov automobilov – stránka IATF informuje, že vydanie nových pravidiel pre certifikáciu podľa požiadaviek nového štandardu – Vydanie 5 z 1.11.2016 je dostupné na portáli AIAG v anglickom vydaní – vo forme tlačeného dokumentu, resp. e – dokumentu. Rovnako je dostupná aj nemecká verzia vydania nových pravidiel pre certifikáciu na portáli VDA – QMC. Preklad pravidiel (do českého jazyka) bude uvedený do predaja na stránke ČSJ (Českej společnosti pro jakost) súbežne s vydaním českej verzie štandardu IATF 16949, avizovaný na začiatok roka 2017.