Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi


Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
útvar kvality

Dňa 8. novembra 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 a ďalších súťaží v oblasti kvality, ktorých vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Rok ubehol ako voda a opäť prišiel november – mesiac v mnohých krajinách bohatý na rôzne podujatia úzko späté s kvalitou. V slovinskej Ľubľane sa napríklad konalo 11. európske fórum zamerané na kvalitu vysokého školstva (EQAF), v čínskom Šanghaji zasa 10. medzinárodná konferencia o kvalite a bezpečnosti potravín, v Amerike oznámili výsledky Baldrigeovej ceny za kvalitu a vo Varšave odovzdali Poľskú cenu kvality. No a na Slovensku sme predstavili víťazov a ocenených súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 a iných „kvalitárskych“ súťaží.

Slávnostný večer sa uskutočnil 8. novembra 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Pozvanie prijali mnohé významné osobnosti politického, akademického i kultúrneho života. Práve ich prítomnosť bola pre všetkých ocenených i ostatných prítomných hostí znakom, že i problematika kvality a spoločenskej zodpovednosti patrí medzi prioritné oblasti, ktorými sa musíme neustále zaoberať.

Počas slávnostného večera boli odovzdané:

 • ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016,
 • ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016,
 • ocenenia v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2016,
 • ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016,
 • titul Efektívny používateľ modelu CAF,
 • ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Ocenení si získané ocenenia prebrali z rúk Pavla Pavlisa, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, a Michala Ľacha, predsedu hodnotiteľskej komisie. Víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016 odovzdal cenu i Peter Žiga, minister hospodárstva SR.

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Národná cena SR za kvalitu
Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť sú najprestížnejšími cenami v danej oblasti na národnej úrovni. Svojimi náročnými kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch. Hodnotitelia mali neľahkú úlohu – z veľkého množstva prihlásených vybrať tie najlepšie organizácie, ktoré dokázali splniť najnáročnejšie kritériá európsky uznávaných modelov kvality a spoločenskej zodpovednosti a zaradiť sa tak medzi tie najlepšie organizácie nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Víťazi súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Kia Motors Slovakia s.r.o. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Kia Motors Slovakia s.r.o. je prvým automobilovým závodom, ktorý kórejská spoločnosť Kia Motors Corporation na základe neustáleho zvyšovania predaja a rastúceho trhového podielu v Európe vybudovala na európskom kontinente. Sídli neďaleko Žiliny v Tepličke nad Váhom a v súčasnosti zamestnáva viac ako 3800 zamestnancov. Sériová výroba automobilov bola zahájená v decembri 2006. V súčasnosti sa v závode vyrába model nižšej strednej triedy Kia cee’d v troch karosárskych úpravách, športovo-úžitkové vozidlo Kia Sportage a aj viacúčelový automobil Kia Venga. Okrem automobilov sa v závode vyrábajú aj dieselové a benzínové motory. Víziou spoločnosti je stať sa jednou z popredných automobilových značiek na svete a preto je kvalita pre spoločnosť prvoradá. Kontrola kvality prebieha počas celého výrobného procesu, od dodávky výrobných dielov až po kontrolu vyrobeného automobilu a na základe dosahovania vynikajúcich výsledkov v oblasti kvality je spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. schopná poskytovať svojim zákazníkom jedinečnú záruku, ktorú neposkytuje žiadny iný automobilový výrobca na európskom trhu – záruku 7 rokov alebo 150 000 najazdených km.

 • Trnavská univerzita v Trnave (kategória C – organizácie verejného sektora)

Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na históriu a tradíciu historickej UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS, jednej z najstarších univerzít strednej Európy, ktorá slobodne šírila poznanie a vzdelanosť, chránila a rozvíjala duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru v rokoch 1635 – 1777. Trnavská univerzita je známa vysokou kvalitou vedeckej a výskumnej činnosti. Zabezpečuje na Slovensku unikátny výskum vo viacerých oblastiach, napríklad v pedagogike, práve, humanitárnej činnosti, archeológii, psychológii, teológii. Jej percento citovaných publikácií je nad svetovým priemerom a na hodnote normalizovaného citačného ohlasu (CNCI) vyššej, než svetový priemer. V komplexnej akreditácii získali fakulty vysoké číselné hodnotenie vedeckého profilu. Výnimočnosť univerzity sa prejavuje aj v počte a objeme finančných prostriedkov získaných z grantov. Všetky fakulty Trnavskej univerzity sa v hodnotení nezávislej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA umiestňujú na popredných miestach, pričom tri fakulty dosahujú dlhodobo prvé miesto. Ponúkané študijné programy sú perspektívne a na trhu práce vysoko akceptované a absolventi univerzity dosahujú vysokú uplatniteľnosť v zamestnaní.

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Mestská časť Bratislava-Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

Petržalka sa stala mestskou časťou Bratislavy v roku 1946. Vnútorne sa člení podľa umiestnenia jednotlivých sídlisk/oblastí: Dvory 1-6, Lúky 1-8, Háje (Zrkadlový háj, Starý háj), Ovsište, Janíkov dvor, Kopčany, Zadunajec. Nachádzajú sa tu dve umelo vytvorené jazerá – štrkový Veľký Draždiak a Malý Draždiak. Centrálnu zónu tvorí Chorvátske rameno, čo je v podstate vodohospodársky kanál odvádzajúci spodnú vodu a z časti kopírujúci trasu niekdajšieho ramena Dunaja, po ktorom má aj meno. Dnes tu na území s rozlohou 28,7 km2 žije viac ako 105 tisíc obyvateľov, čo je najvyšší počet obyvateľov spomedzi mestských častí hlavného mesta Bratislavy. S pravým brehom Dunaja ju spája 5 mostov. Snahou Mestskej časti Bratislava-Petržalka je pri plnení svojich právomocí a kompetencií podporovať rozvoj kvality života svojich obyvateľov a zároveň poskytovať služby prívetivým, otvoreným a transparentným spôsobom založeným na princípoch spoločenskej zodpovednosti a s podporou svojich zamestnancov tak, aby bola dôveryhodným, rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom pre spoluprácu.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (kategória C – organizácie verejného sektora)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je modernou a otvorenou univerzitou, ktorá flexibilne reaguje na potreby doby v agropotravinárskom sektore. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 ponúka v anglickom jazyku. Svojím vedeckým a vzdelávacím zameraním je jedinou univerzitou v SR, v rámci unikátnych vedeckých odborov a realizovaných študijných programov, ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Za obdobie svojej existencie pripravila univerzita pre prax viac ako 74 000 vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí sa dobre uplatňujú na trhu práce. V roku 2015 bolo na univerzite otvorené unikátne Výskumné centrum AgroBioTech zamerané na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, potravinárstva a bioenergetiky. Centrum je vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora)

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie v SR a zároveň jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich univerzitné farmaceutické vzdelávanie v SR. Je monofakultnou univerzitou. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v študijných programoch, ako sú: kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, trh a kvalita potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. Univerzita sa pravidelne zúčastňuje hodnotení úrovne svojej kvality na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Je zaradená do zoznamu vysokých škôl, ktoré sú odporúčané pre štúdium veterinárskej medicíny podľa európskych učebných plánov. Na základe tejto skutočnosti sú diplomy veterinárnych lekárov – absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – automaticky uznané vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť:

 • Obec Biely Kostol (kategória C – organizácie verejného sektora)

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje na rok 1244. Od roku 1974 bola obec takmer na dvadsať rokov súčasťou mesta Trnava, až sa v roku 1993 opäť osamostatnila. V súčasnosti sa obec Biely Kostol rozprestiera na území s rozlohou 241 ha a počet obyvateľov sa veľmi rýchlo blíži k 1800. Obec predstavuje idylickú obytnú štvrť s rodinnými domami neďaleko Trnavy oddelenú od mesta rekreačnou zónou Kamenný mlyn. Ľudia z prehustených mestských sídlisk nachádzajú v Bielom Kostole pohodu vidieckeho bývania na skok od benefitov krajského mesta. Poslaním obce je slúžiť všetkým obyvateľom a verejnosti, ktorým ponúka jedinečné služby, vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj obce, chrániť všetkých jej obyvateľov, ale aj okolitú prírodu a jej zdroje. Obyvatelia obce, ktorí žijú alebo pracujú v obci, predstavujú prioritu. Víziou obce je byť príjemnou obcou s bohatým historickým, kultúrnym a sociálnym zázemím v zmysle udržateľného rozvoja pre všetkých občanov.

Top manažéri kvality

Kvalita každej organizácie, jej produktov, jej fungovania, jej výkonnosti, často úzko súvisí s výsledkami práce jej manažéra kvality. Dobrí manažéri kvality musia byť tí správni ľudia na správnom mieste. Ich neľahkú prácu chceme vyzdvihnúť a oceniť a práve k tomu slúži súťaž Top manažéri kvality. Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality za ich osobný podiel v oblasti budovania, rozvoja a trvalého zlepšovania systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Kategória A) súkromný sektor:

 • Ľubomír Lengyel, regionálny manažér kvality, Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., odštepný závod Leather Košice

Ľubomír Lengyel pôsobí v spoločnosti Faurecia od roku 2004. Počas svojho pôsobenia ako manažér kvality prispel významnou mierou k neustálemu zlepšovaniu integrovaného systému manažérstva kvality v rámci závodu v Košiciach. Svojou osobnou zaangažovanosťou a energiou dokázal aj v časoch enormného nárastu výroby (v rokoch 2011 – 2012) a s tým spojených náročných úloh úspešne riešiť kvalitatívne požiadavky dôležitého zahraničného zákazníka.

Kategória B) sektor verejnej správy:

 • Pavel Večeřa, manažér kvality, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Pavel Večeřa bol od samotného začiatku pôsobenia v Implementačnej agentúre zodpovedný za implementáciu modelu CAF. V roku 2015 pôsobil zároveň ako projektový manažér v rámci národného projektu „Zavádzanie systému komplexného manažérstva kvality v organizácii žiadateľa“ známy aj pod názvom „Dobrá správa“. Svoje získané skúsenosti a poznatky z oblasti manažérstva kvality úspešne odovzdáva aktívnou prednáškovou činnosťou na rôznych konferenciách a iných odborných podujatiach.

Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

Ak chceme prispieť ku zvyšovaniu kvality, nemusíme byť nutne manažérmi kvality. Šíriť pozitívne povedomie o kvalite sa dá i písaným slovom a autorom vynikajúcich publikovaných príspevkov a prác je venovaná súťaž Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života. Súťaž oceňuje hodnotnú prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl zameranú na oblasť kvality.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár – publicista):

 • Ivana Potočňáková

Najlepší príspevok tejto kategórie má názov Môže byť život v tme kvalitný? a bol uverejnený v odbornom časopise KVALITA & spoločenská zodpovednosť. Článok sa venuje životu bez jedného zo základných zmyslov – bez zraku. I bez zraku sa dá prežiť kvalitný a plnohodnotný život, je však potrebná podpora najbližšieho okolia, vlastná motivácia a využitie rôznych optických a kompenzačných pomôcok.

Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):

 • Ivan Láska

Víťazný príspevok tejto kategórie bol uverejnený v odbornom časopise ProIN a má názov Prognózovanie dopytu a ponuky na trhu práce ako významný nástroj zvýšenia využívania ekonomického potenciálu krajiny a rastu produktivity práce. Autor sa vo svojom príspevku venuje jednému z dôležitým aspektov rastu produktivity práce v podnikoch, a tým je dostupnosť vhodnej ponuky práce na trhu. Základom je, aby ponuka práce kvalitatívne i kvantitatívne zodpovedala požiadavkám zamestnávateľov.

Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):

 • Peter Madzík

Ocenený vedecký príspevok s názvom Increasing Accuracy of Kano Model – a Case Study bol uverejnený v karentovanom časopise Total Quality management & Business Excellence. Ide o vedeckú štúdiu zaoberajúcu sa modelom Kano, ktorý vysvetľuje závislosť medzi plnením požiadaviek zákazníka a celkovou spokojnosťou zákazníka. Štúdia systematicky analyzuje možnosti zvýšenia presnosti kategorizácie požiadaviek zákazníka a tiež navrhuje postup umožňujúci požiadavky kvantifikovať v spojitej škále.

Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):

 • Martina Gergelová

Víťazná diplomová práca má názov Aplikácia metodiky Six Sigma na karosárni C-SUV v organizácii VW Slovakia, a.s. a bola obhájená na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Autorka v nej navrhuje riešenie konkrétneho problému v produkcii vozidla Audi Q7 v spoločnosti Volkswagen Slovakia využitím metodiky Six Sigma spolu s vhodne zvolenými nástrojmi manažérstva kvality, ktorého výsledkom má byť odstránenie problému realizovaním nápravných opatrení a zároveň zvýšenie kvality procesu a produktu.

Externá spätná väzba modelu CAF

Externá spätná väzba modelu CAF (ESV) bola vytvorená s cieľom poskytnúť implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy pridanú hodnotu. Cieľom tejto metodiky je zhodnotenie správnej implementácie modelu CAF podľa odporúčaných desiatich krokov, systematického prístupu k plneniu ôsmich princípov výnimočnosti a predovšetkým aktívnej angažovanosti vedenia, všetkých zamestnancov, ako aj zainteresovaných strán organizácie na procese zlepšovania. Úspešné hodnotenie ESV vedie k udeleniu medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

Titul získala:

 • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V rámci svojich priorít prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nepokračujú v procese vzdelávania ani v odbornej príprave na trh práce, dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých. Ďalej prispieva k zlepšeniu prístupu na trh práce, a to zvyšovaním medziregionálnej mobility za prácou, podporou samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Podieľa sa aj na zlepšení podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, čím by mala byť zvýšená zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality

Je už tradíciou, že sa v rámci slávnostného večera oceňujú i významné osobnosti, ktoré, ako už napovedá názov, kvalite zasvätili celý svoj profesijný a mnohokrát i osobný život. Toto ocenenie je vyjadrením poďakovania a obdivu za všetku ich snahu a energiu, ktorú vynaložili na podporu a propagáciu kvality ako cesty k lepšiemu životu celej spoločnosti.

Ocenenie si prevzal:

 • Ing. Mikuláš Čollák

Pán Mikuláš Čollák po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej pôsobil viac ako tridsať rokov v spoločnosti Chemko v Strážskom a to na rôznych pozíciách od technológa až po technického námestníka riaditeľa podniku. Od roku 1996 pôsobil ako poradca a lektor pre manažérske systémy kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako konzultant a školiteľ v týchto oblastiach pomohol 82 firmám implementovať systémy manažérstva. Ako externý audítor švajčiarskej inšpekčnej a certifikačnej inštitúcie absolvoval vyše 700 auditov manažérskych systémov. Pán Čollák je autorom piatich knižných publikácií a svoje nadobudnuté skúsenosti úspešne odovzdáva ďalej prostredníctvom série príspevkov v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť.