Národná stratégia zlepšovania kvality v Slovenskej republike

Národná stratégia zlepšovania kvality v Slovenskej republike


Ľubomír Plai
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Národný korešpondent CAF pre Slovenskú republiku

resumé
Do povedomia odbornej verejnosti vstúpil národný program kvality Slovenskej republiky v roku 1998 a jeho súčasťou bolo aj zavedenie Národnej ceny za kvalitu, ako jednej z hlavných priorít programu. Odvtedy beží tento proces usmerňovania štátnej politiky kvality nepretržite. Jeho pokračovaním je aj Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 - 2021, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 594 v decembri 2016. Zodpovednosť za koordináciu štátnej politiky kvality a implementáciu stratégie zverila vláda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zámerom stratégie NPK SR zostane aj v nastávajúcom päťročnom období prioritne podpora zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií pôsobiacich vo verejnom aj súkromnom sektore so zameraním na trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

Vízia a základné strategické smerovanie

Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 (ďalej len „Stratégia zlepšovania kvality“ alebo „Stratégia“) predstavuje národný program kvality, ku ktorému sa môžu pridať všetky zainteresované strany tak vo verejnom, ako aj súkromnom sektore. Hlavnou úlohou stratégie je pomôcť organizáciám pri prioritizácii úsilia zameraného na zlepšovanie kvality, pri spoločnom využívaní nadobudnutých poznatkov z procesu zlepšovania kvality a pri meraní úspešnosti kolektívneho snaženia o lepšiu kvalitu. Stratégia zlepšovania kvality zavádza tri strategické ciele a päť prioritných oblastí pre zlepšovanie kvality. Stratégia sa zameriava na zoskupenie a zosúladenie nového a existujúceho snaženia o zlepšovanie kvality podľa prioritných oblastí a na meranie pokroku pri napĺňaní strategických cieľov.

Spolupráca so zainteresovanými stranami

Stratégia zlepšovania kvality predstavuje spoločné snaženie organizácií vo verejnom aj súkromnom sektore o neustále zlepšovanie s cieľom poskytovať kvalitnejšie produkty a služby na základe odporúčaných cieľov a kľúčových opatrení pre každú z piatich prioritných oblastí. Znamená tiež príležitosť na novú a inšpiratívnu spoluprácu medzi organizáciami, ktoré spája snaha o neustále zlepšovanie a vzájomnú výmenu osvedčenej praxe a dobrých skúseností z aplikovania rozličných nástrojov a prístupov k zlepšovaniu svojich organizácií. Prostredníctvom Rady národného programu kvality Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) budú mať zainteresované strany príležitosť identifikovať možnosti na maximalizovanie disponibilných zdrojov na zlepšovanie kvality, zosúladenie prijímaných opatrení a redukovanie duplicít v rámci vynaloženého úsilia.

Zosúladenie celoštátneho snaženia so Stratégiou zlepšovania kvality

Na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy prebieha množstvo aktivít zameraných na zlepšovanie kvality. Stratégia si kladie za cieľ znížiť duplicity a zvýšiť efektívnosť, a to nielen v meraní, ale aj v samotnom úsilí o zlepšovanie kvality produktov a služieb prostredníctvom zlepšovania organizácií. Príkladom môžu byť viaceré organizácie verejného sektora a ich akčné plány zlepšovania vychádzajúce zo samohodnotenia pomocou modelu CAF (Common Assessment Framework). Ich ďalšie aktivity v oblasti strategického plánovania tak bude možné zosúladiť so Stratégiou zlepšovania kvality v nastávajúcom období. V tomto zmysle stratégia predstavuje príležitosť na šírenie dobrej praxe medzi organizáciami vo verejnom sektore, ktoré môžu prevziať iniciatívu v prepájaní priorít v oblasti zlepšovania kvality špecifikovaných v ich vlastných plánoch zlepšovania s celoštátnou Stratégiou zlepšovania kvality.

Zameranie na prioritné oblasti – kľúčové opatrenia a dlhodobé ciele

Stratégia zlepšovania kvality je koncipovaná ako úvodná, ktorá identifikuje päť prioritných oblastí a rámcovo naznačuje, ako sa bude každoročne pokračovať v implementácii a meraní zlepšovania organizácií v týchto prioritných oblastiach. Stratégia obsahuje prvý návrh potenciálnych opatrení umožňujúcich monitorovanie priorít stratégie a výber kľúčových opatrení pre každú prioritu. Pridaná hodnota týchto opatrení sa bude zvyšovať spolu s pokračujúcou implementáciou stratégie. Po prvom roku implementácie stratégie bude možné identifikovať ambicióznejšie ciele pre kľúčové opatrenia vybrané pre každú z piatich prioritných oblastí. V tejto verzii stratégie sú tiež uvedené dlhodobé ciele v každej z prioritných oblastí zadefinované po konzultáciách so zainteresovanými stranami.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.