Trnavská univerzita v Trnave víťaz Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2016

Trnavská univerzita v Trnave víťaz Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2016


Adriana Krupová
Trnavská univerzita v Trnave
koordinátorka pre kvalitu

Do podujatí organizovaných počas Európskeho týždňa kvality sa už niekoľko rokov zapája aj Slovenská republika a to vyhlasovaním národných cien v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Národnú cenu SR za kvalitu a Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje jej garant Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je zároveň koordinátorom štátnej politiky kvality v SR.

V tomto roku získala prvenstvo v kategórii C – organizácie verejného sektora Trnavská univerzita v Trnave.
Trnavská univerzita v Trnave je verejná vysoká škola, ktorá nadväzuje na históriu a tradíciu historickej UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS, jednej z najstarších univerzít strednej Európy. Táto vznešená inštitúcia slobodne šírila poznanie a vzdelanosť, chránila a rozvíjala duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru v rokoch 1635 až 1777.

Činnosť Trnavskej univerzity v Trnave bola obnovená v roku 1992. Je výskumne orientovanou vzdelávacou inštitúciou, prevažne humanitnej a spoločenskovednej povahy. Jej víziou je smerovať k najvyššej univerzitnej úrovni preukázateľne porovnateľnej s renomovanými európskymi univerzitami, s jasnou identifikáciou, pevným hodnotovým systémom a s dôrazom na kvalitatívny rast vo vede, výskume a vzdelávaní, inováciu študijných programov ako odpoveď na požiadavky praxe a pravidelnú domácu a medzinárodnú akreditáciu.

Vzdelávanie sa v čo najväčšej možnej miere orientuje na študenta. Zabezpečuje jeho schopnosť nielen získavať, ale aj hodnotiť a triediť informácie. Štúdium ho vedie k schopnosti kriticky a tvorivo myslieť a mať dostatočnú flexibilitu v práci. Univerzita ponúka perspektívne študijné programy, ktoré sú na trhu práce vysoko akceptované. Jej absolventi preto dosahujú vysokú uplatniteľnosť v zamestnaní.

Na univerzite pôsobí päť fakúlt: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Teologická fakulta a Právnická fakulta.

Môžeme si položiť otázku, prečo sa vysokoškolská inštitúcia založená na pevnom historickom základe univerzitných hodnôt, usiluje o získanie ceny, ktorou preukazuje svoje výsledky dosiahnuté strategickým plánovaním a inovatívnymi manažérskymi prístupmi v oblasti riadenia svojich činností a procesov…

Slovenské inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú súčasťou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Tento status získali podpísaním Bolonskej deklarácie v roku 1999, čím sa Slovenská republika stala aktívnou zložkou Bolonského procesu, cieľom ktorého je vybudovanie Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania so zárukou štandardov kvality v celej Európe. SR je v súčasnosti jednou zo 48 krajín, ktoré prejavili politickú vôľu budovať vysoké školstvo na báze spoločných základných hodnôt a kontinuálne prispôsobujú systémy svojho vysokoškolského vzdelávania smerom k vzájomnej kompatibilite s ostatnými a posilňujú mechanizmy zabezpečovania jeho kvality. Tieto aktivity sú potrebné najmä na využívanie kvalifikácií z jednej krajiny na hľadanie práce alebo štúdia v inej krajine, zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity európskych univerzít a vysokých škôl na celosvetovej úrovni a modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby sa zabezpečila kompatibilita týchto systémov s potrebami meniaceho sa pracovného trhu.

Bolonský proces je podporovaný Európskou komisiou a Radou Európy, aktívnymi súčasťami sú viaceré organizácie, ktoré sa podieľajú na príprave zásadných dokumentov a aktivít. Bolonský proces je sústavne monitorovaný a vyhodnocovaný. V roku 2015 bola Európskou komisiou vydaná rozsiahla správa o implementácii prvkov Bolonského procesu s názvom The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report.

Dôležitou súčasťou Bolonského procesu je záruka štandardov kvality vzdelávania v celej Európe. Na dosiahnutie a podporu tohto cieľa prijali v roku 2005 ministri členských štátov EÚ zodpovední za vysokoškolské vzdelávanie v EHEA Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). Vzhľadom na meniace sa súvislosti boli v máji 2015 prijaté nové, upravené a doplnené ESG. Tieto sú odrazom konsenzu medzi zainteresovanými organizáciami a ministerstvami, ktorým záleží na tom, aby sa v EHEA napredovalo v zabezpečovaní kvality a poskytujú pevný základ na úspešnú implementáciu. Hlavným cieľom ESG je zodpovednosť a zvyšovanie kvality.

Od roku 2005 sa ďalej dosiahol významný pokrok v oblasti zabezpečovania kvality a taktiež v ďalších bolonských aktivitách, akými sú napríklad tvorba európskeho i národných kvalifikačných rámcov, uznávanie kvalifikácie a podpory využívania výsledkov vzdelávania (ECTS a DS).

ESG sú zostavené na primerane všeobecnej úrovni, aby bola zabezpečená ich vhodnosť a použiteľnosť vo všetkých druhoch poskytovaného VŠ vzdelávania. Vysoký dôraz pri zabezpečovaní kvality sa kladie na primárnu zodpovednosť vysokej školy. ESG vytvárajú rámec, v ktorom je možné rôznym spôsobom použiť a implementovať odporúčania na jednotlivých vysokých školách, v agentúrach i samotných krajinách. EHEA je priestor charakteristický rozmanitosťou politických systémov, systémov vysokoškolského vzdelávania, sociálno-kultúrnych a vzdelávacích tradícií, či jazykov. Z tohto dôvodu je jednotný, monolitický prístup ku kvalite a zabezpečovaniu kvality nevhodný.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.