Uskutočnila sa 13. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Uskutočnila sa 13. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti


Iveta Paulová
predseda CVZP, o.z.

Motto:
„Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.“

Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti stretávajú a zdieľajú svoje poznatky a skúsenosti v daných oblastiach.

Ani tento rok to nebolo ináč v dňoch 7. – 8. 12. 2016 v hoteli Bratislava v Bratislave. Možno skonštatovať, že konferencia sa stretla s veľkým úspechom (na základe ankety, ktorú každoročne účastníci vypĺňajú) a za toto pozitívne vnímanie patrí veľká vďaka všetkým prednášateľom. Organizátorom konferencie bol Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) a spoluorganizátorom Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania (CVZP, o.z.). Partnermi konferencie boli Scheidt & Bachmann a Vysoká škola manažmentu.
Počas dvoch dní sa postupne vystriedali výnimočné organizácie, ľudia a boli prezentované zaujímavé projekty a aktivity. Prvý deň konferencie bol hneď v úvode priestorom pre vstup do Siene slávy víťazov Národnej ceny SR za kvalitu. Tento slávnostný akt bol za účasti predsedu ÚNMS SR Ing. Pavla Pavlisa, ktorý zároveň následne svojim príhovorom otvoril 13. medzinárodnú konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti.

V prvý deň konferencie sa predstavili a vládli „králi“ (citujem speakra uvedenej sekcie) organizácií SR a ČR, ktorí prezentovali úspechy v uplatňovaní modelu výnimočnosti EFQM:

Seoyon E-HWA Automotive Slovakia – účastník Európskej ceny za kvalitu, udelenie R4E

 • Skúsenosti víťaza NCSRK 2014, spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s modelom výnimočnosti EFQM a procesom hodnotenia v rámci R4E – Recognised for Excellence, kde spoločnosť ako prvý podnikateľský subjekt na Slovensku získala ocenenie 5-STAR.

 

KIA Motors Slovakia, s.r.o. – víťaz Národnej ceny SR za kvalitu

 • Už je tomu takmer 10 rokov, čo sa na európskom trhu objavil prvý automobil so 7-ročnou zárukou. Bezprecedentná novinka a ústretový krok voči zákazníkom, ktorý doteraz nikto z konkurentov neprekonal. Príspevok bol o tom, ako s odstupom času hodnotí tento rok samotná automobilka a ako sa zmenilo jej vnímanie očami laickej i odbornej verejnosti.

 

Ahold Czech Rebublic, a.s. – ocenený finalista Európskej ceny za kvalitu

 • Ahold ČR získal trikrát Národní cenu kvality ČR (2011, 2014, 2015) a v roku 2016 sa zúčastnil súťaže Európska cena za kvalitu ako prvá organizácia z ČR po 25 rokoch existencie súťaže. Obsahom prezentácie bolo „čo je k tomu potrebné“, aký bol priebeh, očakávania a hodnoty pre firmu a pre zamestnancov a rôzne informácie tak trochu „zo zákulisia“.

 

Krajský úrad Libereckého kraja – 2015 Společensky odpovědná organizace – vítěz v sekci veřejná správa: Národní cena ČR za společenskou odpovědnost; 2014 Excelentní organizace: Národní cena kvality ČR, Recognized for Excellence 4 star (EFQM)

 • Príspevok sa riadil základnou filozofiou, ktorú možno vyjadriť: „Čo sa nedá zmerať, to nemožno zlepšiť!“ Venoval sa otázkam riadnej správy vecí verejných a upozorňoval na tri základné typy ukazovateľov, kde je uplatňovaný KPI. Pre ilustráciu boli uvedené príklady sledovania výsledkov a trendov niektorých ukazovateľov, ktoré krajský úrad pravidelne sleduje a vyhodnocuje. Ďalej bol príspevok venovaný modelu výnimočnosti EFQM, MA 21 a spoločenskej zodpovednosti (CSR). Taktiež bola venovaná pozornosť používaniu CSF, KPI a KGI v procesoch, ktoré má úrad zavedený a to bolo demonštrované aj na praktickom príklade. K záveru bola ukážka toho, ako CSR súvisí s modelom výnimočnosti EFQM. Prednáška končila strategickým prístupom k zainteresovaným stranám regiónu.

 

Okrem zástupcov výnimočných organizácií vystúpil aj európsky hodnotiteľ modelu výnimočnosti EFQM so svojimi skúsenosťami z hodnotení firiem v rámci EÚ.

 • Prehľad procesu EFQM Excellence Award na základe skúseností hodnotiteľa z ročníka 2016. Poslucháči sa dozvedeli ako vyzerá proces účasti v súťaži pre hodnotenú organizáciu a ako člena hodnotiteľského tímu. Krátko boli okomentované i celkové výsledky EFQM Excellence Award 2016.

 

Záver dňa patril emotívnej prezentácii v oblasti spoločenskej zodpovednosti firmy LIDL Slovenská republika, v.o.s.

 • Naším cieľom je ponúkať zákazníkom najvyššiu kvalitu za najvýhodnejšiu cenu. V každej oblasti, v ktorej pôsobíme, sa preto snažíme o maximálnu kvalitu a efektivitu. Všetky naše aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti vychádzajú z uvedených princípov a z motta: „Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrým.“ Denne si stanovujeme a napĺňame ciele v piatich oblasiach: sortiment, zamestnanci, životné prostredie, spoločnosť a obchodní partneri.

 

Druhý deň konferencie sa niesol v duchu prezentácií výnimočných projektov v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti v podnikateľských subjektoch, aj verejnej správe. Možno spomenúť tieto projekty a aktivity:

 

 

 

Implementácia podmienok kvality poskytovania sociálnej služby na platforme systémov manažérstva kvality

 • Príspevok reflektoval viacročné skúsenosti trénera, konzultanta a audítora s implementáciou legislatívnych požiadaviek na kvalitu u poskytovateľov sociálnych služieb v SR a ČR s využitím princípov viacerých modelov systémov manažérstva kvality. Autor čerpal z projektových skúseností podpory implementácie štandardov kvality v oblasti sociálnych služieb. Prezentované závery umožnili poskytovateľom sociálnych služieb efektívny, transparentný a konzistentný prístup pri definovaní a realizácii projektu implementácie špecifických rezortných požiadaviek na podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb.

 

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

 • Na Slovensku sa kvalita služieb vyznačuje pomerne veľkou regionálnou disparitou. Nižšia konkurencieschopnosť subjektov cestovného ruchu je často zapríčinená nedostatočným riadením kvality. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa preto rozhodlo zaviesť Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu, inovatívny a dobrovoľný manažérsky nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.

 

Zefektívňovanie procesov v IA MPSVQ SR

 • Problematika riadenia procesov je v súčasnosti trvalo integrálnou súčasťou Akčných plánov zlepšovania nastavovaných v organizáciách verejného sektora vo fázach po realizácii samohodnotenia. Implementácia vhodných nástrojov a metód dokáže pomôcť s odpoveďami na otázky, ktoré sa v rámci snahy o zefektívnenie a skvalitnenie činností organizácie vyskytnú. Príspevok poukazoval na skutočnosť, že využitie metodiky Six Sigma dokáže manažmentu organizácie v každej fáze DMAIC cyklu dávať nad zlepšovaním potrebnú kontrolu a nečakaný pohľad na zmenu bežnej rutiny k naplneniu požiadaviek všetkých zainteresovaných strán.

 

SOCR ČR – Diamantová liga kvality

 • Diamantová liga kvality je nová súťaž v rámci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. V roku 2016 sa uskutočnila prvýkrát a má za cieľ podporiť a motivovať maloobchodné predajne stať sa lepším miestom pre nákup. Je to hodnotenie toho, čo zákazník „vidí“ a súčasne i hodnotenie stavu predajne z hľadiska systému manažérstva a v nadväznosti na spoločenskú zodpovednosť.

 

Model CAF a štrukturálne fondy

 • Hlavnou témou príspevku bol prínos štrukturálnych reforiem pre verejný sektor a prezentovanie záverov z diskusie na tému „Ako model CAF prispieva k štrukturálnym reformám“, ktorá bola témou panelovej diskusie na 7. európskom stretnutí používateľov modelu CAF v Bratislave v novembri 2016.

 

Eco friendly Hotel Dália – najdlhšie fungujúci hotel na Slovensku

 • Eco friendly Hotel Dália uplatňuje filozofiu ECO HOTELA najdlhšie spomedzi slovenských hotelov. Od roku 2011 je držiteľom prestížnej Environmentálnej značky Európskej únie – EU Ecolabel. Realizuje plán ekologických aktivít a zapája sa do lokálnych aj medzinárodných eko projektov. Ekologický prístup hotela ocenilo Ministerstvo životného prostredia SR certifikáciou dávno pred tým, ako sa ekologickosť stala módnym pojmom, čo svedčí o skutočnom zodpovednom prístupe.

 

Sociálne podniky – príklady dobrej praxe v ČR, aktivity Komory sociálnych podnikov

 • Bolo predstavných niekoľkých sociálnych podnikov, ich silné stránky a slabé stránky, skúsenosti so zamestnávaním osôb znevýhodnených na trhu práce, podpora Úradu práce ČR. Predstavenie aktivít Komory, predstavenie pripravovaného „Inkubátora sociálnych podnikov“ na Južnej Morave, komunikácia a podpora verejnej správy.

 

Triedenie odpadu ako prejav spoločenskej zodpovednosti v ENVI-PAK, a.s.

 • Odpad sa stáva čoraz naliehavejším environmentálnym problémom. Všetkých sa nás týka a všetci k nemu prispievame. V plánoch na znižovanie množstva odpadu zohrávajú dôležitú úlohu jednotlivci, či už doma alebo v práci. ENVI – PAK ako jedna z organizácií zodpovednosti výrobcov sa stará o financovanie triedeného zberu odpadov a zabezpečuje osvetu obyvateľstva v mestách a obciach, čím prispieva k zvyšovaniu povedomia o správnom triedení a recyklácii odpadov.

 

Čo dodať na záver?

To, že konferencia naplnila očakávania účastníkov (a tým aj organizátorov), potvrdzuje i fakt, že počas celej konferencie a to najmä po vystúpeniach viedli účastníci zaujímavé diskusie. Už teraz sa tešíme na 14. medzinárodnú konferenciu v roku 2017.