Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch

Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch


Otília Zorkóciová
Ekonomická univerzita v Bratislave
vysokoškolský pedagóg

Lenka Škodová
Ekonomická univerzita v Bratislave
interný doktorand

Hodnotenie výkonnosti organizácie – podnikateľské modely

Východiskový rámec pre určenie dosiahnutého stavu excelentnosti tvoria modely Business Excellence (MBE) so stálymi kritériami, na základe ktorých je možné jednotlivé podniky nielen objektívne hodnotiť, ale aj navzájom porovnať. Ide o strategický prístup, ktorý dokáže včas rozpoznať trendy a priania zákazníkov, čo umožňuje podniku, aby sa v dostatočnom časovom predstihu pripravil na akékoľvek situácie na trhu.

Modely sa podieľajú na rozvoji konkurenčných výhod, čím prispievajú k rastu konkurencieschopnosti a zefektívňovaniu podnikania. Predstavujú nástroj, ktorý objektívnym spôsobom zisťuje pozíciu organizácie na škále excelentnosti za účelom odhalenia silných a slabých miest predstavujúcich hodnotný potenciál zlepšenia. Zámerom MBE je zahrnúť kľúčové kritériá za účelom dosiahnutia vytúženého pokroku organizácie.

Modely Business Excellence predstavujú účinný nástroj k presadeniu zmien vo firme a aplikovaniu moderného a praktického systému riadenia, ktorý sa v praxi využíva univerzálnym spôsobom, bez ohľadu na veľkosť a zameranie podnikania firmy.

Medzi výhody, ktoré sú späté s implementáciou modelu Business Excellence patria:

  • stanovuje jasný zámer budúceho rozvoja firmy a za pomoci cieľov posudzuje jeho uskutočňovanie,
  • zabezpečuje štandardizované a efektívne meranie všetkých procesov a významných činností,
  • umožňuje manažérom voľbu správnych rozhodnutí aj v komplikovaných situáciách,
  • poskytuje jednotlivcom dostatočný priestor na rozvoj kreativity a nastavuje pravidlá za účelom objektívnej motivácie.

Nevýhodami zavedenia MBE sú:

  • požaduje aktívnu angažovanosť manažmentu a motiváciu realizovať zásadné zmeny,
  • zavedenie modelu Business Excellence závisí od toho, aká je súčasná úroveň riadenia firmy, ktorá sa rozhodla docieliť vynikajúcu kvalitu riadenia (častokrát požaduje až 3 roky intenzívnej práce).

Vo svete bolo vytvorených niekoľko MBE, z ktorých najvyznamenjšie sú:

  • Japonsko – Demingova cena (Deming aplication prize – DAP);
  • Európa – EFQM model excellence (European Quality Award);
  • USA – Baldrige model (National Baldrige Quality Award).

V članku sa budeme venovať poslednému z nich.

Podstata a špecifikácia Baldrige modelu

Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektochBaldrige model, ktorý pochádza z USA, sa vníma ako najpopulárnejší a rozhodujúci model v rámci danej krajiny, ale postupne si získal svojich priaznivcov aj v ostatných krajinách. Prostredníctvom systému hodnotenia efektívnosti je schopný nastaviť výkonnosť a reflektovať postupy riadenia, ktorými samotná organizácia disponuje. Baldrige kritériá [model (obr. 1) pozostáva zo siedmich kritérií, konkrétne, šesť kritérií sa označuje pod názvom „Procesy“ a posledné kritérium ako „Výsledky“] reprezentujú spoločný jazyk „komunikácie“ medzi organizáciami, pomocou ktorého sa usiluje každá z nich vysloviť svoje najlepšie praktiky a skúsenosti.

Ako z obrázku vyplýva, „Organizačný profil“ poskytuje najvhodnejšie východisko pre samohodnotenie, pretože identifikuje medzery v dostupných informáciách a zaoberá sa hľadaním nepoznaných oblastí, ktoré sú základom pri vytváraní akčných rozvojových plánov podniku.

Prostredníctvom „Vodcovstva“ podnik odôvodňuje význam svojej existencie, resp. vyslovuje svoju podnikovú filozofiu, ktorá je zvyčajne jasná už od samého začiatku jeho pôsobenia. Zároveň zisťuje spôsob presadzovania cieľov, hodnôt a riadenia organizácie jednotlivými manažérmi.

„Strategické plánovanie“ sa uskutočňuje pomocou SWOT analýzy, ktorá je platformou pre systematickú analýzu, pretože charakterizuje význačné faktory ovplyvňujúce strategické postavenie podniku. Hlavným prínosom SWOT analýzy je ustavičné porovnávanie interných zdrojov a schopností podniku so zmenami vo vonkajšom prostredí, ktoré sú následne ohodnotené ich vzájomnými vplyvmi a väzbami. Poskytujú východisko pre formulovanie a implementáciu stratégií, strategických cieľov, strategických rozhodnutí a hodnotenie celkového pokroku firmy.

V záujme udržania si dlhodobého úspechu na trhu je dôležité vyhodnocovať spôsob oslovovania zákazníkov a budovania vzájomných vzťahov so zákazníkmi, čo umožňuje kritérium „Zákazníci“. Nepretržitá aktualizácia „hlasu zákazníka“ poskytuje informácie o možnej spokojnosti a nespokojnosti zákazníkov vedúcej k celkovej prosperite podniku a identifikovaniu príležitostí pre inovácie.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.