IATF 16949 2016 prechod na novu verziu standardu kvality v automobilovom priemysle

IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle


Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Lead Assessor & senior trainer

Marek Šolc
HF TU Košice, KIM
Vysokoškolský pedagóg

resumé
Koncom minulého roka publikovala organizácia IATF zastrešujúca certifikačnú schému podľa IATF 16949 novú revíziu štandardu manažérstva kvality ISO/TS 16949:2009 vrátane Pokynov pre certifikáciu podľa IATF 16949:2016 – 5. vydanie (IATF Rules) vo viacerých jazykových mutáciách vrátane českej verzie prostredníctvom Českej společnosti pro jakost. Obidva dokumenty vstúpili do platnosti od 1. januára 2017.

Prechod na novú verziu IATF 16949:2016 musí byť ukončený najneskôr do 14. septembra 2018, kedy vyprší platnosť všetkých aktuálne platných ISO/TS 16949 certifikátov. Po 1. októbri 2017 už nesmú byť vykonávané žiadne audity (úvodné, dozorové, recertifikačné alebo transferové) podľa ISO/TS 16949:2009. Prechod možno uskutočniť len v rámci plánovaného auditu, t. z. počas plánovaného dozorového auditu alebo recertifikácie v intervaloch stanovených v Pokynoch pre certifikáciu podľa IATF 16949:2016, v kapitole 5.1.1. Tento prechodový audit bude považovaný za prvotný audit podľa požiadaviek IATF 16949:2016, ktorého dĺžka bude v minimálnom rozsahu trvania recertifikácie. Plánovanie auditu musí byť v súlade s požiadavkami spomínaných pokynov vrátane nasledovných požiadaviek:

  • Preskúmanie dokumentácie na diaľku (nie na výrobnom mieste) pred auditom prechodu. Toto preskúmanie musí minimálne zahrňovať analýzu dokumentácie systému manažérstva kvality klienta (príručka kvality, procedúry) vrátane dôkazov o zhode systému s požiadavkami IATF 16949:2016.
  • V prípade, že organizácia neposkytne požadované informácie, musí plán auditu zahrnovať minimálne 0,5 dňa navyše na mieste za účelom zberu a analýzy týchto údajov pred úvodným hodinovým mítingom, ktorý sa uskutočňuje pred začatím auditu.

IATF 16949 2016 prechod na novu verziu standardu kvality v automobilovom priemysleCertifikačná organizácia však môže v zmysle svojich interných pravidiel predĺžiť trvanie recertifikačného auditu, tak aby mohla overiť efektívnu implementáciu všetkých požiadaviek ISO 9001:2015, ako aj požiadaviek IATF 16949:2016. Prechodové audity sa môžu v praxi uskutočniť od 1. januára 2017, reálny začiatok týchto auditov však bude určite mierne posunutý, keďže je ovplyvnený nielen pripravenosťou samotnej organizácie, ale zároveň aj internou pripravenosťou samotnej certifikačnej organizácie na tento proces.

Všetky podporné lokácie – na mieste alebo odlúčené (remote support locations) musia byť zahrnuté do auditu prechodu v súlade s platným certifikačným cyklom podľa ISO/TS 16949:2016. Vo výnimočných prípadoch nemusia odlúčené podporné lokácie ukončiť prechodový audit na IATF 16949:2016 pred auditom výrobnej prevádzky, ktorú podporujú. V takýchto situáciách môže byť udelené pozitívne rozhodnutie o certifikácii pre podporovanú výrobnú prevádzku. Na zabezpečenie jednoznačnosti, ktoré podporné lokácie boli auditované, voči ktorej verzii automobilového štandardu (t. j. IATF 16949 alebo ISO / TS 16949: 2009), správa z auditu prechodu musí obsahovať:

  • zoznam všetkých odlúčených podporných lokácií,
  • zoznam, podľa akej verzie automobilového štandardu bola daná lokácia auditovaná,
  • termín/y dokončenia tohto auditu/ov na odlúčených podporných lokáciách,
  • pokiaľ bol posledný audit na odlúčenej podpornej lokácii vykonaný podľa požiadaviek ISO/TS 16949:2009, správa z auditu musí obsahovať presne určený alebo naplánovaný termín prechodového auditu na IATF 16949. Správa z auditu musí taktiež obsahovať informáciu o tom, podľa akej verzie automobilového štandardu kvality bol vykonaný posledný interný audit danej lokácie.

Vo výnimočných prípadoch, kedy odlúčené podporné lokácie neukončia prechodový audit na IATF 16949:2016 pred auditom výrobnej prevádzky, ktorú podporujú, organizácia musí zaistiť úplnú rozdielovú analýzu, vrátane podrobného akčného plánu ako splniť príslušné požiadavky IATF 16949. Táto musí byť k dispozícii počas auditu výrobnej prevádzky. V situáciách, kedy organizácia neposkytne spomínanú rozdielovú analýzu a podrobný akčný plán, výsledok auditu výrobnej prevádzky musí byť považovaný za nevyhovujúci a organizácia musí absolvovať úplný prvotný audit (1. + 2. etapa).

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.