Konferencia KVALITA-QUALITY 2017

Konferencia KVALITA-QUALITY 2017


Růžena Petříková
místopředseda Rady kvality ČR
odborný garant konference

Příprava letošní květnové konference kvality v Ostravě vrcholí a v termínu od 15 – 17. května 2017 Ostrava opět přivítá účastníky z řad našich a zahraničních odborníků, špičkových manažerů a profesionálů kvality, stejně jako účastníky z řad pedagogů a studentů SŠ, VŠ a univerzit, bychom všichni společně diskutovali nejnovější zkušenosti a aktuální trendy v oblasti podnikového řízení. A o čem to letos bude?

Plně ve smyslu výše uvedeného motta a to jednak na základě loňského ročníku Q 2016, kdy byl koncept Průmyslu 4.0 a Kvality 4.0 nastíněn, ať už tuzemskými či zahraničními odborníky (prof. Véber, prof. Zelený), jednak ve smyslu dalšího velmi rychlého vývoje a významného posunu této problematiky (Od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0) jsme se rozhodli letos v Ostravě volně navázat na uplynulý ročník a problematice se věnovat v přijaté linii Kvalita 4.0 – Průmysl 4.0.

V rámci nastaveného programu letošního ročníku budeme operovat s oběma pojmy a už dnes je možné odbornou veřejnost informovat, že na konferenci zazní i další spojení pojmů, jako např. Práce 4.0, Vzdělávání 4.0. Lze právem očekávat, že právě zmíněna iniciativa Kvalita 4.0 se může v blízké budoucnosti stát průřezovou iniciativou, podobně jako před časem podnikové systémy kvality, které jsou dnes samozřejmostí a možno říci i určující pro konkurenceschopnost a úspěch naší ekonomiky. A protože je kvalita rovněž o dodržování standardů v tom kterém odvětví, o excelenci, ale také o inovacích v oblastech, jejichž rychlý nástup je nezpochybnitelný, o společenské odpovědnosti organizací a dalších podnikových systémech řízení, bude první den konference věnován především těmto tématům. Jsme přesvědčeni, že takto nastavena programová struktura vyvolá tradiční zájem a živou diskuzi všech zúčastněných.

Posláním programové nabídky letošního ročníku v rámci druhého dne pak bude především snaha o posun povědomí široké veřejnosti ve smyslu vnímání iniciativy Průmyslu 4.0 a všech jeho dalších podob a forem, a to z úrovně technické, technologické, ekonomické ke vnímání celospolečenskému. Snahou ale rovněž bude – konečně se posunout od známých teoretických hledisek, premis a odhadů, co bude a jak bude, od pouhého vymezení historických dat a diskuzí typu, zda-li jde o evoluci či revoluci a řady dalších polemik, k možnostem využití potenciálu této iniciativy v celé její šíři, k možnostem prvních praktických řešení včetně jejich dopadů a rizik pro společnost.

Jsem proto moc ráda, že v tomto smyslu přijali účast i autoři koncepce Průmysl 4.0 (současně autoři ojedinělé publikace k tomuto tématu), prof. Vladimír Mařík DrSc. a Ing. Miroslava Kopicová, CSc. Jejichž vystoupení budou koncepčně cílena do druhého dne konference a na jejichž vystoupení naváží další významná vystoupení vybraných zástupců konkrétních podniků. Závěr pléna druhého dne bude ve znamení diskusního panelu k problematice Smart Cities, a to na konkrétním příkladu úspěšného města Třinec.

Zmínku si na tomto místě zaslouží rovněž informace o již tradičním Setkání kateder VŠ a univerzit, zabývajících se kvalitou, a to jak z ČR tak i ze Slovenska, které se uskuteční bezprostředně před vlastní konferencí v pondělí 15. května, v prostorách VŠB-TUO a bude se letos věnovat aktuálním otázkám vnitřního hodnocení kvality VŠ, plně ve smyslu požadavků Novely zákona o VŠ. Zajímavou skutečnostíjistě bude pohled na tuto problematiku nejen z řad tuzemských (ČR), ale i zahraničních odborníků (SR, GB a dalších).

Konferencia KVALITA-QUALITY 2017

Neoddělitelnou součástí tohoto ostravského fóra kvality jsou pravidelná neformální setkání účastníků, které se letos uskuteční ve znamení problematiky CSR, neboť se podařilo sladit zájmy vedení MSK a organizátorů konference (DTO CZ), kteří se dohodli na jednom společném slavnostním večeru, na kterém budou mj. předány, každoročně udělované Ceny hejtmana MSK za CSR, za vyhlášené období 2016. Pevně věříme, že se i z letošních vítězů jednotlivých kategorií budou někteří z finalistů etablovat do skupiny uchazečů o Národní ceny ČR, které se předávají již tradičně při příležitosti Listopadu – měsíce kvality v překrásných prostorách Španělského sálu Pražského hradu.

Všechny další detaily jsou průběžně aktualizovány na web stránkách organizátora DTO CZ:
www.dtocz.cz