Ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016

Ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016


Ošetrovateľské centrum z Humenného si v súťaži zodpovedných firiem Via Bona Slovakia 2016 prevzalo jednu z hlavných cien i Cenu verejnosti

Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu. Ocenenie Via Bona Slovakia sa tento rok udeľovalo už po sedemnásty raz. Počas galavečera Via Bona Slovakia sa predstavili firmy, ktoré dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu, zamestnancom či podnikateľskému prostrediu, v ktorom pôsobia. Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberali nezávislé poroty zložené zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách. Výsledky vyhlásila Nadácia Pontis počas slávnostného galavečera v bratislavskej Starej tržnici, ktorého sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Galavečer sa niesol v znamení spájania a spolupráce.

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma sa stalo Ošetrovateľské centrum, s.r.o., ktoré si zároveň prevzalo ďalšie ocenenie – Cenu verejnosti. Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. – posúvajú legislatívou určené hranice a starajú sa o dlhodobo veľmi vážne chorých ľudí. Za zodpovedným prístupom k podnikaniu stojí hlboké presvedčenie, že bezvládni seniori si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. Ošetrovateľské centrum v Humennom kombinuje rôzne formy ošetrovateľskej starostlivosti pod záštitou skúsených zdravotných sestier. Dom ošetrovateľskej starostlivosti bol v roku 2005 vôbec prvým ústavným zdravotníckym zariadením na Slovensku vedeným sestrami. Ukázalo sa, že tento druh služby, podobne ako vo vyspelom zahraničí má svoje opodstatnenie aj na Slovensku. Typickým pacientom je senior, u ktorého sa zdravotný stav vážne zhoršil, napríklad z dôvodu mozgovej príhody, úrazu, či zhoršenia chronického ochorenia. Po krátkom pobyte pacienta v nemocnici sa blízki ocitnú v ťažkej životnej situácii. Chápu, že stav je vážny, vyžaduje intenzívnu a odbornú pomoc, nastupuje pocit bezradnosti. Je potrebné okamžite realizovať opatrenia na zlepšenie stavu, ale tiež stabilizáciu, teda zabránenie predčasnej smrti. Dôležité je tiež zmiernenie fyzického a duševného utrpenia. Tím musí byť vedený k zodpovednému, akčnému, preventívnemu prístupu. Takýto pacient totiž nevolá o pomoc, aj keď umiera. Je pochopiteľné, že bezbrannosť pacienta v jeho chorobe a trápení pritom vyžaduje nielen profesionalitu, ale tiež vysoký morálny kredit tímu. Zložité je tieto princípy spoľahlivo zapracovať do každodennej práce tímu tak, aby sa stali samozrejmosťou, preto, aj keď to legislatíva nevyžaduje, už roky pracujú so systémom manažérstva kvality podľa modelu výnimočnosti. Organizácie poctivo, aktívne skúmajú očakávania našich pacientov, blízkych a zamestnancov a služby neustále rozvíjajú, aj na základe porovnávania s vyspelou zahraničnou praxou. Praktizované prístupy sú definované v rámci rozsiahleho konceptu Slnečný dom TOP ošetrovateľská starostlivosť. Organizácie doslova žijú kvalitou vo všetkých oblastiach ich riadenia. Najdôležitejšie sú výsledky, ktoré sa odrážajú v dodržiavaní prísnych kritérií v rámci meraní spokojnosti, indikátoroch kvality starostlivosti, ako je napríklad úspešné hojenie rán, zlepšenie fyzického i psychického stavu pacientov. Osobitný, nemalý priestor roky venujú rozvíjaniu a uplatňovaniu stratégie starostlivosti o zamestnancov. Lídri organizácií si uvedomujú, že zamestnanci to vzhľadom na vysoké nároky na profesionálny a etický prístup vôbec nemajú ľahké. Aj preto aktívne zbierajú podnety z ich strany, následne ich analyzujú, zohľadňujú v ďalšom rozvoji stratégií. Zamestnancov rozmaznávajú desiatkami benefitov napr. rannými snackmi, colou na nočnej, motivujeme oceneniami ako je Zlaté srdce, Sovička, Najlepší opatrovateľ, či Osobnosť centra/Slnečného domu. Novinkou je „ranný Music Box“, keď počas výkonu hygieny, ktorá je náročnou časťou dňa, hrá v priestoroch pracoviska obľúbená hudba podľa výberu zamestnancov.

Nezávislá porota súťaže Via Bona Slovakia zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, vo svojej spätnej väzbe vyzdvihla firemnú zodpovednosť za starostlivosť o tých najslabších, prácu so zamestnancami, nízku fluktuáciu, predmet podnikania, zjavné nastavenie firmy, obdivuhodnú činnosť vyžadujúcu vytrvalosť a energiu, zmysluplnosť projektu, no tiež vysoký štandard kvality a transparentnosti, ako aj líderstvo v segmente trhu v zložitých podmienkach SR. Ocenila tiež aktivity, ktoré presahujú rámec platených služieb, napríklad 2500 edukačných balíčkov, Seniorboxov, distribuovaných zdarma rodinám s ťažko chorými pacientami, etické kódexy, či vytvorenie spolupráce so sieťou firiem.

Podľa slov Zuzany Fabianovej, jednej zo štatutárok Ošetrovateľského centra a Slnečného domu, hlavným motívom zapojenia sa do súťaže bola snaha upozorniť na spoločensky významnú tému, ktorá je neprávom zatláčaná do úzadia. Zamerať pozornosť na tých najbezvládnejších, ktorí už nedokážu, nevládzu volať o pomoc. Dôslednou, dobre organizovanou ošetrovateľskou starostlivosťou dokážu v mnohých prípadoch odvrátiť predčasnú smrť. Sesterská starostlivosť je o komplexnom prístupe, myslení, posudzovaní, plánovaní starostlivosti, ak tento aspekt starostlivosti chýba, krehký pacient zomiera. Napriek tomu vo väčšine zariadení sociálnych služieb tento kľúčový aspekt nefunguje, pretože nie je legislatívnou požiadavkou. Nik nenesie zodpovednosť za úroveň kvality starostlivosť o zdravie a táto časť starostlivosti nie je systémovo financovaná. Víťazi sú presvedčení, že našej krajine v blízkej budúcnosti hrozí kríza v zabezpečení adekvátnej starostlivosti a ak sa na daný problém nebude intenzívne upozorňovať dnes, už tejto generácii reálne hrozí predčasné umieranie v nedôstojných podmienkach.

Do hlasovania o Cenu verejnosti porota nominovala z finalistov súťaže sedem zodpovedných firiem. Humenčania boli jediní východniari, no podľa ich slov k úspechu v ankete Ceny verejnosti určite zohrala svoju rolu aj spoločensky dôležitá téma, akou starostlivosť o bezvládnych seniorov bezpochyby je. Podľa Zuzany Fabianovej každý, kto sa aspoň raz v živote konfrontoval so situáciou, keď riešil starostlivosť o svojho bezvládneho blízkeho, vie oceniť iniciatívy k zlepšeniu podmienok zabezpečenia adekvátnej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých seniorov v našej krajine: „Našim bezvládnym pacientom internet nič nehovorí, nemôžu hlasovať, preto sme veľmi radi, že napriek tejto skutočnosti sa nám podarilo zaklopať na srdcia toľkých súcitných i uznanlivých ľudí. Nesmierne si to vážime. Význam ľudskej existencie spočíva v plnení náročných, ušľachtilých cieľov a v úsilí, v rámci svojich možnosti, až na hranicu svojich síl, robiť svet lepším. Ak sa človek, skupina nadšených ľudí veľmi snaží, podaria sa aj naoko neuveriteľné ciele. Neprestaneme hľadať reálne možnosti pomoci vážne a dlhodobo chorým, naďalej rozvíjať ten najlepší model starostlivosti v podmienkach našej krajiny. Veríme, že riešenia existujú a neprestaneme sa usilovať pomôcť s ich nachádzaním. Do Via Bony sme sa prihlásili prvýkrát. Našim najväčším úspechom na národnej úrovni bola Národná cena za kvalitu v roku 2015, ktorú sme si prevzali z rúk prezidenta SR. V tejto súťaži sme prešli prísnym samohodnotením a následne posúdením používania princípov riadenia kvality podľa európskeho modelu výnimočnosti. Bola to veľmi náročná súťaž a zároveň výnimočná skúsenosť. Aj vďaka tejto skúsenosti sa náš komplex troch organizácií dokáže rozvíjať rovnomerne, komplexne, vo všetkých oblastiach ich riadenia vrátane cieľavedomého rozvoja etiky firmy a spoločenskej zodpovednosti.“