AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu

AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmyslu


Petr Kocián
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor

resumé
K dlouho očekávanému vydání nové revize AS9100:2016 došlo v loňském roce na podzim v návaznosti na vydání nové revize ISO 9001:2015. V následujícím pojednání se pokusím stručně vysvětlit, jaké změny a proč jsou v nové revizi AS9100:2016.

Vydáním Annexu SL v roce 2012 začala éra sjednocování standardů pro systémy řízení kvality. Netýká se to jen struktury a číslování kapitol, ale též slovníku, definicí a celkové koncepce. Standardy řady 9100 nyní strukturou a textem navazují na základní normu ISO 9001:2015 s tím, že jsou doplněny o požadavky z leteckého, kosmického a obranného průmyslu (dále jen ASD). Pro představu, norma AS9100:2016 obsahuje 5 doplňkových definic v kapitole 3 a dále má přibližně 90 doplňkových, procesně založených požadavků (v kapitolách 4 až 10), které jsou definovány ASD. A samozřejmě, obsahuje úplnou aplikaci normy ISO 9001:2015. Na obrázku je znázorněný vztah mezi ISO 9001:2015 a AS9100:2016.

Annex SL sjednocuje normy tak, aby termíny byly co nejobecnější. Je to proto, aby při překladech do ostatních jazyků, byl smysl a význam definic a požadavků co nejpřesnější. Norma nepožaduje použití její struktury a terminologie v dokumentovaných informacích systému managementu kvality organizace a zároveň nemá být považována za model pro dokumentování politik, cílů a procesů organizace.

AS9100:2016 – přechod na novou verzi standardu kvality v leteckém průmysluAS9100:2016 stále podporuje procesní přístup v řízení kvality, který je zaměřen více na podnikovou strukturu nebo hodnotový tok organizace, než na vlastní články této normy. To by mělo podpořit organizace v tom, aby viděly tuto normu jako způsob, jak rozvíjet a zlepšovat své podnikání. Dosud častým jevem je to, že příručka kvality svým číslováním a názvy kapitol kopíruje normu. Toto vůbec není nutné. Spíš naopak. Správná, praktická příručka kvality má popisovat hlavně organizaci a její procesy a požadavky normy jsou jen nástrojem.

V čem tedy spočívají hlavní změny v AS9100:2016 oproti předchozí revizi. Je to znázorněno na obrázku 2, kde jsou modře zvýrazněny změny požadavků od ASD.

Stručná charakteristika hlavních změn:

  • Bezpečnost produktu – nejedná se o úplný Systém řízení bezpečnosti (SMS), jak je definován v rámci ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), Nicméně existují zde požadavky týkající se řízení bezpečnosti a to zejména pokud organizace mají odpovědnost za návrh produktu a služeb. Požadavky na bezpečnost produktu byly již dříve v AS9110, Nyní byly rozšířeny i o bezpečnost služeb a byly zahrnuty také do AS9100.
  • Prevence před padělky – na začátku milénia byla zaznamenána závažná selhání v důsledku použití padělaných dílů. Došlo k masivnímu průniku padělků zejména do oblasti elektronických a elektromechanických produktů. Proto je tento požadavek tak důležitý pro celý ASD sektor a byl zahrnut do standardu AS9100:2016.
  • Rizika – ASD požadavek pro řízení rizik (dříve 7.1.2, nyní 8.1.1) byl upřesněn jako „Řízení operačních rizik“. Preventivní opatření (dříve článek 8.5.3) je nyní zahrnuto do širší koncepce zvažování rizik (viz článek 0.3.3). Celkově je riziko v novém standardu uvedeno více než 60-krát a citováno v 17 různých článcích nebo odstavcích. ASD odvětví odpovídá za 8 z těchto 17 ustanovení.
  • Povědomí – zvyšuje se důraz na to, aby si zaměstnanci byli vědomi shody produktů nebo služeb ve vztahu k procesům, které provádějí a k tomu, jak mohou svým konáním ovlivnit bezpečnost produktů. K zajištění důvěry v systém, produkty a služby je nezbytné i etické chování všech osob v rámci organizace. Zvyšování povědomí o těchto aspektech pomáhá snižovat riziko selhání produktu nebo služby.
  • Lidský faktor – tato změna zdůrazňuje to, že lidský faktor je z jeho vnitřní podstaty neopominutelný a obvykle je počáteční příčinou mnoha různorodých typů neshod. Pro efektivní fungování organizace je nezbytné, aby organizace plně pochopila a řešila lidské faktory v rámci neshod a následných nápravných opatření.
  • Řízení konfigurace – vyjasnění a upřesnění požadavků na řízení konfigurace. Zdůraznění faktu, že řízení konfigurace je v ASD klíčové a používá se nejen na produkty, ale též na služby, procesy a systémy ve všech organizacích.

Oficiální vydání standardu AS9100: 2016 proběhlo v září 2016. Organizace IAQG, která je vlastníkem standardů AS91xx, vydala závazný předpis SR003, který definuje časový rámec přechodu na novou revizi AS9100:2016 a to, co je třeba udělat k úspěšnému přechodu na novou revizi. Podle tohoto předpisu musí každé posouzení po 15. červnu 2017 (dozorový audit, recertifikační audit, certifikační audit) probíhat podle nového standardu AS9100:2016 a všechny kroky v rámci přechodu na tyto revidované standardy musí proběhnout do 14. září 2018. Nebudou-li požadavky na přechod splněny do 14. září 2018, orrganizaci bude muset být odebrána certifikace.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.