ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle


Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Lead Assessor & senior trainer

Marek Šolc
HF TU Košice, KIM
vysokoškolský pedagóg

resumé
V októbri 2016 organizácia UNIFE oznámila, že ISO technická komisia 269 potvrdila, že celosvetový štandard pre systémy manažérstva kvality v oblasti železničnej dopravy IRIS Rev. 02 bude nahradený novou verziou s novým názvom ISO/TS 22163:2017.

Organizácia ISO reprezentovaná ISO technickou komisiou 269 publikuje novú verziu technickej špecifikácie v máji 2017 a zabezpečí podporu a distribúciu tohto dokumentu. Organizácia UNIFE si ponechá kontrolu nad certifikačným procesom a metodikou auditovania.

Kľúčové zmeny v texte štandardu budú súvisieť so zmenou základnej osnovy (High level structure) v súlade s Prílohou SL, zameraním sa na povinné/odporúčané procesy a kľúčové ukazovatele výkonnosti, posilnením procesného prístupu, či konceptu zvažovania rizík. Štandard bude obsahovať všetky požiadavky ISO 9001:2015.

Certifikáty podľa IRIS rev. 2 stratia svoju platnosť 14.9.2018. Prechodový audit bude obsahovať nasledovné etapy: prechodový audit (audit pripravenosti + certifikačný audit), manažment nezhôd a vystavenie certifikátu. Berúc do úvahy časový interval určený pre manažment nezhôd, posledným vhodným mesiacom na uskutočnenie prechodového auditu je jún 2018. Certifikované organizácie budú mať k dispozícii 2 alternatívy prechodu:

Alternatíva 1

Prechodový audit je uskutočnený v rovnakom čase ako plánovaný dozorový alebo recertifikačný audit, berúc do úvahy pravidlo (-3/+0 mesiacov od referenčného dátumu). Tento referenčný dátum bude zachovaný.

Alternatíva 2

Prechodový audit je uskutočnený kedykoľvek mimo plánovaných auditov. Referenčný dátum je narušený. Pokiaľ organizácia uskutoční audit po 14.9.2018, automaticky z toho vyplynie obdobie bez platného certifikátu. Pokiaľ audit prebehne pred týmto dátumom, nový referenčný dátum sa nastaví po úspešnom prechodovom audite.

Počas prvej etapy prechodového auditu, tzv. audit pripravenosti (readiness review), bude overená pripravenosť organizácie. Organizácia musí mať k dispozícii minimálne 3 mesiace zdokumentovaných informácií o naplňovaní nových požiadaviek systému manažérstva kvality pred začatím prechodového auditu. Organizácia na základe svojho predmetu certifikácie musí preukázať, že existujú dôkazy o všetkých aplikovateľných požiadavkách normy. Všetky odlúčené podporné centrá (remote support functions) a detašované pracoviská (site extensions) sú zahrnuté do prechodového procesu v súlade s certifikačnými pravidlami.

Úspešné ukončenie prechodového auditu je zakončené vydaním nového certifikátu s platnosťou 3 roky mínus 1 deň rešpektujúc pravidlá referenčného dátumu.

Pre organizácie, ktoré sú certifikované podľa iných štandardov systémov manažérstva kvality a zvažujú aj certifikáciu podľa ISO/TS 22163:2017, zostáva v platnosti možnosť rozšírenia z ISO 9001:2015, AS 9100:2016, IATF 16949:2016 s aplikovateľnou redukciou času auditu. Certifikačná organizácia však musí zostať rovnaká. Redukcia času auditu sa nemôže aplikovať v prípade rozšírenie predmetu certifikácie, pri prechode k inej certifikačnej organizácii alebo rozšírenia certifikácie z nerevidovaných iných štandardov.

Zdroje:
[1] CC-Rail Newsletter 05/2016
[2] IRIS Presentation – InnoTrans 2016: 20 – 23. september 2016, Berlín
[3] IRIS Presentation – CB meeting 1. december 2016
[4] CC-Rail Newsletter 01/2017