Kacírske pohľady na novelizované normy

Kacírske pohľady na novelizované normy


Mikuláš Čollák
collakm@gmail.com
redakcia@casopiskvalita.sk

resumé
Na svojom názore o zbytočnej zložitosti systémových noriem ISO trvám, ale ich zavádzanie presadzujem a budem presadzovať. Chcem len, aby boli písané rečou, ktorej rozumejú ľudia, ktorí pracujú v našich organizáciách. A keď nerozumieme normám, „preložíme“ ich do zrozumiteľnej reči - opíšme procesy tak, aby ich každý vo firme pochopil.

1. pohľad: Pozrime sa na novelizované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 metódou posúdenia ich vlastných požiadaviek. V kap. 4.1 a 4.2 obidvoch noriem sa stretneme s požiadavkou, ktorá sa týka súvislostí organizácie a pochopenia potrieb a očakávaní zainteresovaných strán. Postavme si otázku: Ktorá zainteresovaná strana najviac ovplyvňuje činnosť množstva našich certifikovaných firiem, ak nie práve organizácia ISO? Vo firmách, ktoré zaviedli systémy podľa novelizovaných noriem, v zoznamoch súvisiacich organizácií však nenájdeme organizáciu ISO; ba ani SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie). Tieto organizácie nám však stanovujú najviac požiadaviek práve prostredníctvom svojich textov a sú teda najvýznamnejšie súvisiace organizácie. Imperatív „organizácia musí“ sa v ISO 9001:2015 vyskytuje 117 – krát; ale: za väčšinou „musí“ sa nachádzajú body a) až niekedy g), čo násobí počet požiadaviek. A počty požiadaviek s každým novým vydaním pribúdajú (výskyt imperatívov „musí“ v STN EN ISO 14001:2015 som nerátal). Požiadavkou je (cit. z STN EN ISO 9001:2015, z kap. 4.2): „Organizácia musí monitorovať a preskúmavať informácie o týchto zainteresovaných stranách a ich relevantných požiadavkách“, koniec cit. To znamená, že musíme viesť i zoznamy požiadaviek noriem ISO, čo samotné by si vyžiadalo niekoľko desiatok strán textu.

Prvá kacírska myšlienka: Kapitola 4 v obidvoch normách je zbytočná. Veď pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán vyplýva z ďalších kapitol noriem, napr. z požiadaviek na komunikáciu (8.2.1 ISO 9001:2015 a 7.4 ISO 14001:2015) alebo hodnotenia záväzných požiadaviek (9.1.2 ISO 14001:2015). A databázy dodávateľov i zákazníkov vedú takmer všetky firmy. Je pravdou, že ISO ani SÚTN nie sú naši dodávatelia, ani zákazníci. Ale sú to súvisiace organizácie, ktoré kladú požiadavky!

2. pohľad: Neviem dobre previesť do praktického vyjadrenia požiadavku na určenie predmetu systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva, tak ako to vyžadujú novelizované normy. Ako stručne opísať predmet (píšem iba o systéme kvality), keď organizácia musí zvážiť, cit. z kap. 4.3: „a) externé a interné záležitosti, b) požiadavky relevantných strán požadované v čl. 4.2, c) produkty a služby organizácie?“ koniec cit. Veď takýto predmet zaberie ďalších niekoľko strán. A ako tento predmet uviesť v prihláške na certifikáciu?

Druhá kacírska myšlienka: Predmet činnosti by sme mali opísať iba ako hlavné zameranie organizácie – tak ako tomu bolo doposiaľ.

3. pohľad: V kap. 4 sa prvý raz stretávame s pojmom zdokumentované informácie. Doposiaľ sme vedeli, že dokument je písomnosť, podľa ktorej vykonávame konkrétne činnosti a záznam je formulár alebo zápis, v ktorom sú zaznamenané výsledky činností. Tieto pojmy dostali pod spoločného menovateľa zdokumentované informácie a sú uvádzané na mnohých miestach noriem (v STN EN ISO 9001:2015 sa pojem „zdokumentované informácie“ nachádza 33 – krát a v STN EN ISO 14001:2015 22 – krát). Manažéri firiem nevedia, čo musia opísať ako postup so zodpovednosťami a termínmi (príručka, smernica, inštrukcia, návod, výkres) a čo zaznamenávať (predtlač formulára, zápis). Z kontextu kap. 7.5 však vyplýva, že pri požiadavke na „zdokumentované informácie“ musíme postupy opísať a výsledky aj zaznamenávať. Vyplýva to i z normy ISO/TS 9002:2016 (Quality management systems Guidelines for the application of ISO 9001:2015), ktorá je dostupná zatiaľ iba v angličtine. Z textov noriem tiež vyplýva, že výsledky stačí iba zaznamenávať, keď sú použité pojmy ako: „určenie“, „preukázanie“, „plánovanie“, „monitorovanie“, „preskúmavanie“ a pod.

Tretia kacírska myšlienka: Nebolo by lepšie rozlišovať: „Postupy musia byť stanovené písomne“ a „Výsledky musia byť zaznamenávané“?

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.