Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách


Gabriela Bogdanovská
Technická univerzita v Košiciach
vysokoškolský pedagóg

resumé
S pojmom stakeholderi sa stretávame pri spoločenskej zodpovednosti organizácií. Týmto pojmom sú označované všetky zainteresované strany, osoby, inštitúcie alebo organizácie, ktoré majú vplyv na chod organizácie alebo sú ňou ovplyvňované. Každá organizácia má svoju skupinu stakeholderov, ktorí majú pre ňu zásadný význam. Cieľom tohto príspevku je pomôcť organizáciám správne vymedziť skupinu stakeholderov, analyzovať ich očakávania a následne ich zapojiť do procesu zavedenie spoločnenskej zodpovednosti organizácií.

Identifikácia a určenie kľúčových stakeholderov

Spoločenská zodpovednosť organizácie by mala v prvom rade začínať identifikáciou stakeholderov a určením ich vplyvu na činnosť podnikania. Pri identifikácii je potrebné vytvoriť pracovný tím a formou brainstormingu zodpovedať na otázky:

 • Voči komu, akým skupinám existujú právne povinnosti?
 • Ktoré skupiny kladne alebo negatívne svojimi aktivitami ovplyvňuje organizácia?
 • Ktoré skupiny ovplyvňujú organizáciu?
 • Koho služby boli v minulosti využívané?

Pracovný tím by mali tvoriť manažéri organizácie, vedúci a zamestnanci rôznych oddelení a úsekov.

Viacerí autori klasifikujú skupiny stakeholderov odlišne.

 • Autor Clarkson delí stakeholderov na primárnych, ktorí majú významný každodenný vplyv na činnosti a fungovanie organizácie. Do tejto skupiny sa radia vlastníci, investori, zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, ale aj vláda a iné spoločenstvá, ktoré vydávajú rôzne legislatívne nariadenia.
  Druhú skupinu tvoria sekundárni stakeholderi, ktorí ovplyvňujú alebo sú ovplyvňovaní organizáciou, ale stoja mimo každodennej interakcie. Do tejto skupiny sú zaradené média, konkurencia, občianske a obchodné združenia a rôzne záujmové skupiny, ktoré nie sú nevyhnutné k prežitiu organizácie.
 • Pán Mitchel a kol. delí stakeholderov len na skutočných, v danom momente existujúcich a potenciálnych, ktorí v danom okamihu nemajú s organizáciou žiadny vzťah.
 • Autor Post a kol. rozlišuje tri dimenzie, v ktorých sa nachádzajú stakeholderi organizácie (Obr. 1).
  Prvá dimenzia je zdrojová základňa, ktorú tvoria stakeholderi zapojení priamo do činnosti oraginzácie. Stakeholderi schopní ovplyvniť postavenie organizácie, resp. schopní nadviazať s ňou partnerské vzťahy patria do druhej dimenzie – štruktúra odvetvia. Poslednú skupinu, sociálnopolitické prostredie tvoria stakeholderi formujúci právny a sociálny rámec podnikania.

Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

 • Autor Zelený rozdeľuje stakeholderov podľa predmetu záujmu na štyri skupiny.
  K biznis stakeholderom patria dodávatelia, odberatelia, konkurencia, strategickí partneri, regulačné úrady, odborné zoskupenia.
  Verejnosť, média, odbory, mimovládne organizácie, občianske združenia zaraďuje k sociálnym stakeholderom.
  K environmentálnym stakeholderom priraďuje verejnosť, mimovládne organizácie, orgány štátnej a verejnej správy, občianske združenia a pod.
  Do poslednej skupiny ekonomicko-finančných stakeholderov pridružuje investorov, finančné organizácie a pod.

Členenie stakeholderov podľa jednotlivých oblastí záujmu spoločenskej zodpovednosti je zobrazené v Tabuľke 1.

Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách

Ak pracovný tím organizácie identifikoval stakeholderov, je potrebné posúdiť ich dôležitosť a význam. Pri určovaní dôležitosti je nutné zvážiť, aký je záujem stakeholdera o organizáciu, resp. aký majú na ňu vplyv.

Pozor! Rôzne skupiny stakeholderov majú niekedy aj navzájom protichodné záujmy. Ich záujmy sa môžu zhodovať so záujmami organizácie, ale taktiež môžu byť protichodné. Napríklad pozitívnym záujmom istého subjektu môže byť zvýšiť zamestnanosť, čiže zvýšiť výrobu. Na druhej strane sa môže prejaviť negatívny vplyv – zvýšenie znečistenia.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.