Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS


Libor Dupal
Sdružení českých spotřebitelů
předseda správní rady

Viktor Vodička
Sdružení českých spotřebitelů
ředitel

V červenci tohoto roku byla do Programu Česká kvalita přijata nová značka Životnost Plus. Značku uděluje Sdružení českých spotřebitelů. Je přiznávána výrobkům, pro které výrobce deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.

Na výrobku (rozumí se na jeho obalu, ale také v reklamě apod.) nachází spotřebitel řadu informací, které mu mají pomoci v orientaci při výběru ke koupi. Mnohé jsou povinné, ale jinak je na výrobci, jakými dalšími sděleními chce kupujícího přesvědčit, že právě jeho výrobek stojí za zakoupení a spotřebování.

Takových nepovinných sdělení najdeme na výrobku mnoho, často se v nich dokonce ztrácíme. Přesto si dovolíme tvrdit, že jedna z informací (a možná nejdůležitějších? – posuďte sami) je poněkud „nedostatková“: s výrobky, které spadají do kategorie nepotravinářských produktů, totiž obvykle nedostáváme žádnou „přímou“ informaci o jejich trvanlivosti, životnosti, délce životního cyklu. Spotřebitel tak často nakupuje případně i velmi drahý produkt, aniž by takovou informaci dostal. Sdružení českých spotřebitelů (SČS) s partnery si toto uvědomuje a přináší nástroj, který by měl diskusi k životnosti výrobku oživit, a hlavně motivovat výrobce a poskytovatele služeb k poskytování takovýchto informací. Tímto nástrojem je nová značka, uvedená na trh v závěru roku 2016 – ŽIVOTNOST PLUS.

Co je to životnost výrobku?

Nejdříve si připomeňme, co je to jakost/kvalita. Tou běžně rozumíme souhrn znaků, kterými charakterizujeme vlastnosti daného výrobku za účelem splnění požadavků zákazníka či konečného spotřebitele. Tyto znaky zahrnují technicko-funkční parametry (výkon, produktivita, rychlost, přesnost, účinnost, rozměry, materiál,…), dále např. bezpečnost, ekologičnost, ergonomičnost a další – a také spolehlivost. Z tohoto výčtu nás nyní zaujme právě spolehlivost. Ta zahrnuje bezporuchovost (= doba bezporuchového provozu), udržovatelnost (= doba na údržbu, náklady na údržbu, pracnost údržby atd.) a další, ale pro nás zejména životnost, tj. délku technického života.

Životnost je jedním ze zásadních rysů spolehlivosti výrobku. Charakterizuje kvalitativní vlastnost předmětu, která označuje, jak dlouho si předmět udrží své původní nebo téměř původní vlastnosti – tedy svoji kvalitu.

Jak se životnost výrobku měří, určuje?

Životnost se měří většinou v jednotkách času nebo v počtech opakování (cyklech používání). V jednotce času se uvádí například životnost domácího spotřebiče. Na počty opakování se měří například životnost nabíjecí baterie – akumulátoru, kde výrobce udává, kolikrát baterii můžeme nabít, než se významně negativně změní její vlastnosti.

Věc ale není jednoduchá, jak snadno pochopíme: je jistě rozdíl, jestli například rychlovarnou konvici použijeme doma denně pětkrát, anebo v ní vaříme vodu na „kafe“ v kiosku, a tedy prakticky nepřetržitě. Naším cílem je aplikovat životnost pro výrobky „spotřebitelské“, nikoliv pro ty, které jsou používány při podnikatelské činnosti. Tam totiž mohou být využívány v mnohem náročnější a intenzivnější míře a zátěži, a tedy samozřejmě s kratší životností, anebo musí být vyrobené pro takovou zátěž, za tomu odpovídající cenu.

Co je to značka kvality ŽIVOTNOST PLUS?

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS (dále také jen značka) je – obecně bezúplatně – udělována za výrobek, pro který výrobce deklaruje životnost v jednotce času anebo v cyklech používání, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele. V určitých případech může být udělena také za službu (viz dále). Značka není garancí životnosti, ale oceněním, že výrobce životnosti výrobku věnuje pozornost a životnost deklaruje.

Co může být oceněno značkou kvality ŽIVOTNOST PLUS?

Značka je určena jen pro nepotravinové výrobky určené prioritně pro konečného spotřebitele (spotřební zboží). Přiznává se výrobkům, u kterých lze předpokládat spotřebitelské očekávání na víceletou či i mnohaletou životnost, např. u větších domácích spotřebičů (tzv. bílá elektrotechnika), nábytku, automobilů; naopak není předpoklad oceňování malé elektrotechniky (např. již zmíněné varné konvice) či hraček. Značka může být udělena také za službu, pokud je výstupem výrobek k užívání spotřebitelem (nábytek na zakázku, zubní implantát).

Značku může získat jednotlivý výrobek, skupina výrobků anebo výrobce (pokud dodává na trh celou produkci či její podstatnou část, jež splňují podmínky pro udělení značky).

Na základě jakých kritérií je přiznána značka kvality ŽIVOTNOST PLUS?

Kritéria pro udělení značky vyvinulo SČS, které je správcem značky; v celém procesu byl vývoj konzultován s více partnery projektu, zejména s Hospodářskou komorou ČR. Základní kritéria pro výběr a udělení značky jsou čtyři:

  • Deklarovaná životnost, a sice formou přímé deklarace v jednotce času nebo v cyklech používání anebo náhradním vyjádřením (např. prodloužená „záruka“ za vady). Výchozím limitem pro udání životnosti je sedm let, pro prodlouženou „záruku“ za vady pět let, ale podle charakteru výrobku může být pro daný sektor odsouhlasena hodnotitelskou komisí jiná doba; pro cykly používání se vždy vychází z individuálního posouzení.
  • Srozumitelnost a transparentnost podmínek deklarované životnosti.
  • Související informace výrobce o výrobku, např. dobrovolné značky kvality.
  • Pohled a názory spotřebitele, např. na postavení výrobce na trhu (dlouhodobost působení, dosažená kredibilita, inovace), dostupné názory spotřebitelů na výrobek (zejména ve vztahu k životnosti a dalším znakům kvality – srovnávací aplikace, on-line diskusní platformy atd.).

Vyhodnocení splnění kritérií provádí nezávislá hodnotitelská komise. Tato komise rovněž schvaluje sektorové metodické postupy včetně specifických kritérií pro danou skupinu výrobků, pokud nestačí obecná kritéria a postupy.

Kdo navrhuje výrobky pro přiznání značky kvality ŽIVOTNOST PLUS a jakým mechanismem je ocenění přiznáváno?

Výrobky navrhují na ocenění především samotní spotřebitelé prostřednictvím webových stránek, dále pracovníci a aktivisté SČS a partnerů projektu, včetně profesních svazů, Hospodářské komory ČR atd. I samotný výrobce může projevit o značku zájem.

Vyhodnocení provádí hodnotitelská komise, která je složená ze zástupců spotřebitelů a zainteresovaných stran (profesní svazy, akademická sféra atd.), a to na základě stanovených kritérií.

Informace o tom, že výrobku byla přiznána značka, je uveřejněna na webových stránkách SČS.

O této skutečnosti jsou informována média a také, samozřejmě, držitel ocenění za daný výrobek.

Výrobce tedy o udělení značky nežádá, ocenění ho nestojí žádné poplatky a o přiznání značky je pouze ex post informován. Pokud by však držitel ocenění chtěl dále značku komerčně využít – v informacích na výrobku, ve svých propagačních materiálech apod., licence je mu udělována smluvně, za roční poplatek.

Součástí režimu udělení a držení značky je aktivní sledování správcem značky a partnery, zda se nezměnily podmínky, za kterých byla značka přiznána (např. zda se nezměnila deklarovaná životnost, zda se nezhoršily související informace k deklarované životnosti atd.). Správce značky vyhodnocuje spokojenost spotřebitelů s oceněným výrobkem pomocí webové aplikace.

Informace ke značce a oceněným výrobkům

Pro prezentaci značky a výrobků, kterým byla přiznána, je otevřena již výše uvedená doména www.zivotnost-plus.cz. Na uvedených stránkách najdete i přehled dosud oceněných výrobků a služeb.

Závěrem

Uvědomujeme si, že technika a technologie jdou dopředu takovým tempem, že zastarávání výrobků je již z tohoto důvodu rychlejší, než bylo naše očekávání na životnost někdy před 30 lety. Jeví se, že i některé regulativní požadavky či jiné trendy způsobily, že přijaté (a vynucené) materiálové či technologické úpravy s pozitivním dopadem na udržitelnost prostředí mohly zároveň vést ke zkracování životnosti. V současnosti se ale právě ze strany sílících požadavků na udržitelnost prostředí – např. v rámci oběhové ekonomiky – projevují silné tlaky řešit problematickou stránku často nedostatečné životnosti výrobků. Právě ta totiž představuje zjevně zátěž pro udržitelnost prostředí. Ale je to také značná zátěž ekonomická, zejména pro ekonomicky slabší skupiny společnosti.

Co je velmi důležité, a proto to zvlášť zdůrazňujeme, Sdružení českých spotřebitelů vnímá zavedení nové značky kvality ŽIVOTNOST PLUS jako nástroj samoregulativní, který vždy upřednostňujeme před násilnou regulací. Tato značka má přispět k iniciaci diskuse vedoucí k takové motivaci chování trhu, které by předešlo dalším regulativním opatřením. Je to nástroj, kterým přispíváme k naplňování iniciativ nazývaných oběhové hospodářství.

Značka byla vyvinuta s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit.“ SČS působí v řadě oblastí s důrazem na rozvíjení odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.