Ako publikovať


Pokyny pre autorov:

Redakcia prijíma iba pôvodné príspevky, doteraz nepublikované alebo nezadané inej redakcii.

Rozsah príspevku by nemal presiahnuť 8 normostrán. Článok je potrebné poslať e-mailom na adresu: redakcia@casopiskvalita.sk.

Dodaný článok by mal byť vo formáte MS Word alebo inom textovom súbore. Obrázky, grafy, schémy predložiť v osobitnom súbore alebo súboroch. Vektorové podklady vo formáte ai, eps (Adobe Illustrator) alebo cdr (CorelDraw). Bitmapové s vo formáte tif, jpg, gif, bmp, psd. v dodtatočnej tlačovej kvalite (mierka 1:1 s rozlíšením 300dpi).

Odvolania na literatúru sa označujú v texte alebo v poznámkach pod čiarou v hranatých zátvorkách. Zoznam použitej literatúry sa uvádza za príspevkom a je spracovaný v zmysle platnej normy.

Každý príspevok posudzuje redakčná rada, alebo poverený člen redakčnej rady. O výsledku posúdenia je autor informovaný písomnou alebo ústnou formou.

Každý autor publikovaného článku obdrží autorský výtlačok časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ a zároveň sa stáva bezplatne abonentom časopisu na nasledujúci kalendárny rok.

Ak nie je písomnou alebo ústnou formou dohodnuté inak, uverejnené články nie sú honorované.

Pre priznanie autorského predplatného časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ na nasledujúci kalendárny rok je potrebné vypísať formulár predplatné na stránke časopisu www.casopiskvalita.eu/predplatne s uvedením záznamu do poznámky: Autorské predplatné.