Pozitivní leader

Pozitivní leader


Jan Mühlfeit
Melina Costi

Vydavateľ:
Management Press
v spoločnosti Albatros Media a.s. Praha, 2017

Pred niekoľkými dňami som úplnou náhodou natrafila na YouTube na výbornú prednášku, ktorá odznela v Bratislave v máji tohto roku na jednej konferencii. Bola to prednáška Jana Mühlfeita, globálneho stratéga, kouča, mentora a bývalého prezidenta Microsoft Corporation pre Európu, ktorá ma osobne veľmi zaujala. V prednáške hneď v úvode spomínal knihu, ktorá bola v Amazone dvakrát vyhlásená za najpredávanejšiu knihu. Išlo o knihu Pozitivní leader (vydaná v češtine), ktorú autor napísal v spolupráci s Melinou Costi. Knihu sa mi podarilo kúpiť a chcem sa s vami podeliť o jej krátky obsah. Hlavnou myšlienkou knihy je, ako byť úspešný (ako leader) vďaka svojím silným stránkam.

Na úvod by som hádam začala reakciou na knihu viceprezidenta spoločnosti Microsoft, Orlanda Ayala, s ktorou sa stotožňujem: „Inšpiratívne a strhujúce myšlienky, ktoré možno ľahko aplikovať v praxi. Vďaka svojmu úprimnému prístupu dokáže Jan ukázať leadrom, ako využiť pozitívne myslenie k čo najlepším výsledkom ako u seba, tak u ostatných. Naučíte sa hodnotné veci o silných stránkach, cieľoch, práci s energiami a o šťastí…“

Kniha je rozdelená do štyroch častí, ktoré podrobne rozoberajú celú stratégiu prístupu autora k úspechu pomocou tzv. modelu 4M.

Úvod knihy, je zameraný na predstavenie myšlienky pozitívneho leadershipu. V jeho prístupe cesta leadra k úspechu nespočíva v snahe o nápravu slabých stránok, ale využívania tých silných. Vypracoval model pozitívneho leadershipu tzv. 4M pozitívneho leadershipu.

  1. M: my – silné stránky nášho KTO;
  2. M: misia/vízia – osobná misia nášho PREČO;
  3. M: metódy – riadenie energie nášho AKO;
  4. M: miesto – úspech versus šťastie, naše KDE.

K tomu jedna zaujímavosť – meranie výkonnosti medzi 4M nepatrí. Mnohí zo skúseností vieme, že organizácie a aj samotní leadri sa snažia o dosahovanie zvyšovania výkonnosti ako konkurenčného nástroja. Avšak je potrebné si uvedomiť, že zvyšovať výkonnosť nejde donekonečna. Konkurenčnou výhodou sa v súčasnosti stáva ľudský potenciál. Ako autor píše v knihe: „Neefektívni leadri vyháňajú vlastných ľudí tým, že ich preťažujú, nezaujímajú sa o nich, nesledujú, čo sa skutočne deje, a pritom znepríjemňujú prácu mikromanažmentom, nie sú schopní správne komunikovať a neprinášajú svojmu tímu inšpiráciu. Šéfovia majú obrovský vplyv na angažovanosť zamestnancov. Vynikajúci zamestnanci nechcú len tak nejakú prácu, ide im o vyššie ciele, poslanie, misiu a naplnenie…“

Autor na základe vlastných dlhoročných skúseností v pozícii manažéra v Microsofte spracoval zoznam a krátku charakteristiku najčastejších chýb leadrov, ktoré si dovolím uviesť:

  1. zameriavajú sa na slabé stránky, nie na tie silné,
  2. nemajú svoj „sen“,
  3. snažia sa riadiť svoj čas, nie energiu,
  4. dávajú prednosť úspechu pred šťastím.

Podstatou celej myšlienky je, aby bol leader autentický. Autenticita začína sebauvedomovaním. Autentický líder vedie prostredníctvom svojich schopností (to, čo robí), štýlu (povahové črty a morálne zásady) a služby (schopnosť starať sa o ostatných a vytvárať silné vzťahy).

Prvá časť je zameraná na rozvoj silných stránok – MY (pozitívni ľudia – naše KTO) a je rozdelená do troch kapitol.

Základnou myšlienkou prvej kapitoly prvej časti publikácie je analyzovanie sebauvedomovania, silných stránok vlastnej osoby a významu emocionálnej inteligencie ako úspechu dobrého leadera. Sebauvedomenie je kľúčovou schopnosťou každého leadra. Tak ako autor v knihe píše, „sebauvedomenie v tomto kontexte znamená schopnosť realisticky posúdiť vlastné schopnosti, napr.: v čom vynikám, čo mi chýba, čo sú moje úspechy, aká je moja motivácia, aké sú moje priority, aké sú moje postoje, ako pôsobím na ostatných, aké mám medzery a pod…“ Prínosom tejto kapitoly sú cvičenia, ktoré uvádzajú spôsoby zanalyzovania seba samých pre určenie svojich silných stránok.

K úspešnosti leadera bezprostredne patrí aj emocionálna inteligencia. Mnohým z nás je známy priekopník v tejto oblasti Daniel Goleman a jeho kniha Emocionálna inteligencia. Podľa môjho názoru, i napriek tomu, že prvé vydanie tejto knihy bolo v roku 1996, doposiaľ nebolo toto spracovanie (aj po niekoľkých aktualizáciách) nikým prekonané a je nadčasové.

Uvedený prístup naberá na význame ešte viac v čase nástupu Priemyslu 4.0, kde aktivity súvisiace s výkonnosťou budú nahradené robotmi a leadri budú len tými článkami na vyplnenie emocionálnej stránky podnikania. Úlohou leadra v poslednom období je vytvárať pozitívne vzťahy na pracovisku, medzi kolegami, porozumieť ich požiadavkám, byť kreatívny, porozumieť druhým a byť nápomocný. Tieto vlastnosti vyžadujú mať silnú emocionálnu inteligenciu. Leader dokáže porozumieť ostatným ľudom jedine vtedy, ak vie porozumieť aj sebe samému, poznať svoje silné stránky a stavať na nich.

Druhá kapitola prvej časti je venovaná auditu silných stránok leadra. Prínosom tejto kapitoly je prezentácia nástrojov k samohodnoteniu, ako aj odkazy na stránky, kde je možné nájsť konkrétne samohodnotiace nástroje (psychologické testy) a otestovať sa. Najobľúbenejším nástrojom autora knihy je tzv. Strengths Finder 2.0. Okrem tohto nástroja aj s odkazom na link je v knihe spomenutých niekoľko zaujímavých nástrojov a modelov pre identifikáciu silných stránok z pohľadu seba samého. Následne sú popísané rôzne metódy a postupnosť hodnotenia vrátane praktických ukážok (príkladov z praxe).

Tretia kapitola prvej časti sa venuje vytváraniu supertalentovaných tímov, kde autor hneď na úvod tvrdí, že jediný spôsob ako dosiahnuť splnenie svojich cieľov a vytvoriť si konkurenčnú výhodu je prostredníctvom tímu, ktorého členovia stavajú tiež na svojich silných stránkach. Popisuje postup a kroky vytvorenia vyváženého tímu, spôsob analýzy silných stránok jednotlivých členov tímu, ako aj spôsob rozvoja silných stránok v tíme. Neoddeliteľnú súčasť tvorí koučing, ktorého úlohou je vyzdvihnúť z ľudí schopnosti, ktoré v sebe majú. Opisuje zároveň postup a metódy koučingu.

Druhá časť knihy je venovaná druhému M, a tým je osobná misia a celková vízia (naše PREČO). Opisuje spôsob vhodnosti, ako viesť vlastný život, ako si zariadiť zmysluplný a spokojný život s vyvážením pracovného a súkromného. Analyzuje pojmy zamestnanie – kariéra – povolanie. Rozoberá pojem „flow“ (plynutie). Ide o vcelku nový pojem, ktorý vytvára určitý stav, v ktorom aktivita a myšlienka vyplývajú z predošlého a pomocou tohto stavu je možné fungovať na optimálnej úrovni výkonnosti. Autor publikácie uvádza niektoré dopady stavu flow, ak napr. schopnosť úplného sústredenia sa na prácu, jasné vnímanie problému, aktívna kontrola nad situáciou, istota pre zvládnutie úlohy, redukcia vlastného ega, získavanie vnútornej motivácie a pod. Kapitola ďalej opisuje postup a kroky stanovenia vlastnej misie, ktorá sa skladá zo silných stránok, zápalu a hodnôt.

Vytváranie vlastnej vízie vychádza z inšpirácií snov a pretvárania ich na skutočnosť. Autor na základe konkrétnych príkladov z praxe dokladuje reálnosť vytvorenia osobnej vízie a ponúka návod na spôsob tvorby vlastnej vízie. Súčasťou tejto časti je aj oblasť motivácie. Je všeobecne známy poznatok, že peniaze sú síce dobrým motivátorom, avšak krátkodobým, nakoľko neprispievajú k dlhodobej výkonnosti. Z toho dôvodu je lepšie ľudí inšpirovať, aby niečo robili preto lebo to chcú, a nie že musia. Autor publikácie vychádza z Maslowovej hierarchie potrieb, ktorú v knihe analyzuje. Ruka v ruke s tvorbou vízie je aj kultúra, v ktorej sa odráža práve osobnostná zložka každého z leadrov.

Tretia časť knihy je venovaná riadeniu energie a metódam (naše AKO). Autor sa v tejto časti venuje štádiu vyhorenia a stresu a opisuje ich rôzne formy. Na príklade z praxe uvádza, ako prežiť vyhorenie a smerovať k uzdraveniu z vyhorenia a stresu. Poskytuje stratégiu ako zvládať stres.

Súčasťou tejto časti je i opis poznatkov o riadení energie. Poskytuje praktické rady, ako ňou narábať. Porovnáva reaktívneho a proaktívneho leadra a okrajovo sa venuje multitaskingu. Uvedené témy sú podložené cvičeniami na sústredenie, odfiltrovanie a skartovanie myšlienok. Zároveň sú opísané rady a metódy, ako angažovať a nabíjať ostatných, ktorých súčasťou je i tvorba priaznivého pracovného prostredia. V jednej z kapitol tretej časti knihy sa autor venuje riadeniu energie na pracovisku, tzv. štvorbodovou stratégiou riadenia energie (fyzická, emočná, mentálna a spirituálna). Podrobne sú zanalyzované a popísané jednotlivé časti s uvedením výsledkov výskumu a návodom, ako pristupovať k riadeniu týchto štyroch energií.

Posledná, štvrtá časť knihy sa venuje úspechu verzus šťastiu – miesto (pozitívny prístup, naše KDE). Hneď na úvod ma zaujal citát Alberta Schweitzera, nemeckého teológa, filozofa a lekára: „Úspech nie je kľúčom ku šťastiu. Šťastie je kľúčom k úspechu. Pokiaľ svoju prácu milujete, budete v nej úspešný.“

I v tejto časti sa autor opiera aj o Maslowovu hierarchiu (pyramídu) potrieb pri objasňovaní významu peňazí na šťastie. Analyzuje, či je na prvom mieste šťastie alebo úspech. Na príkladoch uvádza svoj postoj k tejto dileme. Tak ako i v ostatných častiach, tak aj v tejto uvádza testy a spôsob analyzovania úrovne úspechu verzus šťastia. Neopomenul ani na príklady z praxe. Uvádza návod, ako si nastaviť zmysluplné ciele, aby nás doviedli k úspechu a boli sme pritom šťastní. Ďalšiu časť kapitoly autor venuje návodu a metódam, ako byť šťastný, optimistický a láskavý k životu, a teda aj k ľuďom.

Pomoc ostatným a sociálna podpora leadra je v súčasnosti dosť diskutovaná oblasť a je jeho pridanou hodnotou pri riadení organizácie a svojich podriadených. Autor v knihe rozoberá tri aspekty dobrého leadra: schopnosti (byť kompetentný), štýl (byť autentický a charakterný) a službu (byť obetavý). Neoddeliteľnou súčasťou sú i filantropické aktivity leadra a dopad na organizáciu a spoločnosť. Uvádzajú sa modely a prístupy k naplneniu troch aspektov leadra a filantropických aktivít.

V závere by som zas použila zopár viet z knihy: „…pomaly sa začínajú stierať hranice medzi leadrami a členmi ich tímov. I napriek tomu, že svet je plný neustálych zmien, ponúka viac príležitostí pre inováciu a úspech, prináša zároveň mnohé úskalia vedúce k zlyhaniu. Pri vedení ľudí už nie je možné sa spoliehať na zastaralé metódy príkazov a kontroly. Najnovšie výskumy v odbore psychológie jednoznačne ukazujú, že jediným spôsobom, ako môže leader uspieť, je byť jedným z tých „dobrých“ a uplatňovať pozitívny prístup. Prístup založený na modeli 4M ukazuje, že úspech nemusí byt draho zaplatený, ale môže mať mnoho podôb v rade oblastí.“

Čo dodať na záver? Obsah knihy ma doslova „dostal“. Čo riadok, to cenná rada alebo informácia na zamyslenie. Musím priznať, že nejde o žiadnu beletriu, i keď je písaná veľmi zrozumiteľne, logicky a prijateľne pre širokú verejnosť. Ale je zhutnením toľkých nových poznatkov, že čitateľ ju musí čítať veľmi pomaly, občas sa vrátiť k niektorým častiam. Teda s knihou spolupracovať.

Kniha Pozitivní leader by nemala chýbať na žiadnej poličke leadra, resp. proaktívneho manažéra, avšak prínos v nej vidím pre každého človeka, ktorý má snahu myslieť pozitívne a byť šťastný a prospešný pre všetkých svojich blízkych.

Recenziu spracovala:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
predseda Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.,
VŠ učiteľ Vysokej školy manažmentu/City University of Seattle programs, pracovisko Bratislava.